فرماندارخاتم زنان با نحوه درست مصرف كردن توجيه وآموزش داده شوند

فرماندارخاتم زنان با نحوه درست مصرف كردن توجيه وآموزش داده شوند


فرماندارخاتم زنان با نحوه درست مصرف كردن توجيه وآموزش داده شوند
سيدناصرامامي ميبدي دربازديداز كلاسهاي طرح رحمت با بيان اينكه زنان ومادران با توجه به اينكه حضورپررنگ تري درخانه دارندبيشتر مي توانند برمسائل صرفه جويي نظارت كنند.
اين مقام مسئول افزود:زنان به علت حضوربيشتر درمنزل حتي به نحوه استفاده ازبرق نيزمي توانندكنترل داشته باشندبه طوري كه درساعت اوج مصرف برق ازروشن كردن وسايل برقي ولامپ ها خوداري كنند.وي ادامه داد: اصلاح الگوي مصرف نه تنها دراستفاده از نيروي برق بلكه بايددرموردتمام نيازها ي مصرفي مانندآب ،تلفن،گازوحتي زمان باشد.
فرماندارخاتم دربخش ديگري از سخنان خودبا اشاره به هدف طرح رحمت گفت: طرح رحمت بايددرجهت ارتقاءسطح معلومات بانوان كه همان مهمترين عضوتربيتي خانواده هستندباشد
امامي همچنين دراين جلسه به انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اشاره نمودندوحضور پررنگ زنان رادراين انتخابات خواستارشدند.
 
                                                                                                                                                                                        مهين رستگارخبرنگارشهرستان