شناسه : 362680
فرماندارخاتم:به ياري خداوند متعال امسال سال پر وژه های بزرگ درشهرستان خاتم مي باشد.

فرماندارخاتم:به ياري خداوند متعال امسال سال پر وژه های بزرگ درشهرستان خاتم مي باشد.


فرماندارخاتم گفت:به ياري خداوند متعال امسال سال پروژه ها بزرگ درشهرستان خاتم مي باشد ازجمله اين پروژه ها آغاز عمليات گازرساني به شهرهاي هرات ومروست ، آغاز عمليات احداث سدهاي هرات ومروست ،آغاز عمليات احداث كانون هاي فرهنگي كميته امداد هرات ومروست،آغاز عمليات احداث پلي كلينيك تامين اجتماعي شهرستان خاتم،افتتاح پست بانك وراه اندازي دانشگاه پيام نورهرات وغيره ازجمله اين پروژه ها است.  به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "درحلسه اي با حضورفرهمند نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي كه درمحل فرمانداري برگزارگرديد مصوبات سفرهاي اول ودوم رياست جمهوري درشهرستان خاتم بررسي شد. درابتداي اين جلسه ابتدا سيدناصرامامي تصريح كرد:سفر رياست جمهوري به استان يزدبركات زيادي رابراي شهرستان محروم خاتم داشته است ازجمله مصوبات زيربنايي اين شهرستان گازرساني واحداث سدهاي هرات ومروست مي باشد كه انشاء ا...درسال جاري عمليات اجرايي آن شروع خواهدشدازجمله پروژه هاي ديگر پروژه ساختمان فني وحرفه اي مي باشد كه انشاء ا...درهفته دولت به بهره برداري خواهدرسيد. فرمانداردرادامه افزود: متاسفانه انجام بعضي ازپروژه ها بدليل كمبود اعتبار پيشرفت كندي دارد ازجمله اين واحدها استخر سرپوشيده،ساخت مسكن محرومين ومسكن 99ساله مي باشد كه انشاءا....با بررسي وپيگيري هاي بعمل آمده تا پايان سالجاري انجام خواهدشد. فرمانداردرپايان با ارائه مصوبات سفردوم رياست جمهوري ازنماينده محترم مردم درمجلس شوراي اسلامي خواست درزمينه اجرايي نمودن اين طرحها بخصوص درزمينه دو باند نمودن راههاي هرات-هرابرجان ،هرات-شهربابك پيگيرهاي لازم رامعمول نمايندتا انشاءا...شاهد رشدوتوسعه زيربنايي شهرستان باشيم. ايشان همچنين ازهمراهيهاي استاندارمحترم ،معاونين محترم ايشان ونماينده محترم مجلس تقدير وتشكرنموده وخواستاراستمراراين حمايتها تا بهره برداري كامل ازپروژه هاي فوق وافتتاح سايرپروژه هاي گرديد.وي  همچنين ابرازاميدواري كرد:انشاءا...به زودي شاهد رفع محروميت ازچهره شهرستان خاتم باشيم
فرماندارخاتم:به ياري خداوند متعال امسال سال پر وژه های بزرگ درشهرستان خاتم مي باشد.
فرماندارخاتم گفت:به ياري خداوند متعال امسال سال پروژه ها بزرگ درشهرستان خاتم مي باشد ازجمله اين پروژه ها آغاز عمليات گازرساني به شهرهاي هرات ومروست ، آغاز عمليات احداث سدهاي هرات ومروست ،آغاز عمليات احداث كانون هاي فرهنگي كميته امداد هرات ومروست،آغاز عمليات احداث پلي كلينيك تامين اجتماعي شهرستان خاتم،افتتاح پست بانك وراه اندازي دانشگاه پيام نورهرات وغيره ازجمله اين پروژه ها است.
 به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "درحلسه اي با حضورفرهمند نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي كه درمحل فرمانداري برگزارگرديد مصوبات سفرهاي اول ودوم رياست جمهوري درشهرستان خاتم بررسي شد. درابتداي اين جلسه ابتدا سيدناصرامامي تصريح كرد:سفر رياست جمهوري به استان يزدبركات زيادي رابراي شهرستان محروم خاتم داشته است ازجمله مصوبات زيربنايي اين شهرستان گازرساني واحداث سدهاي هرات ومروست مي باشد كه انشاء ا...درسال جاري عمليات اجرايي آن شروع خواهدشدازجمله پروژه هاي ديگر پروژه ساختمان فني وحرفه اي مي باشد كه انشاء ا...درهفته دولت به بهره برداري خواهدرسيد.
فرمانداردرادامه افزود: متاسفانه انجام بعضي ازپروژه ها بدليل كمبود اعتبار پيشرفت كندي دارد ازجمله اين واحدها استخر سرپوشيده،ساخت مسكن محرومين ومسكن 99ساله مي باشد كه انشاءا....با بررسي وپيگيري هاي بعمل آمده تا پايان سالجاري انجام خواهدشد.
فرمانداردرپايان با ارائه مصوبات سفردوم رياست جمهوري ازنماينده محترم مردم درمجلس شوراي اسلامي خواست درزمينه اجرايي نمودن اين طرحها بخصوص درزمينه دو باند نمودن راههاي هرات-هرابرجان ،هرات-شهربابك پيگيرهاي لازم رامعمول نمايندتا انشاءا...شاهد رشدوتوسعه زيربنايي شهرستان باشيم.
ايشان همچنين ازهمراهيهاي استاندارمحترم ،معاونين محترم ايشان ونماينده محترم مجلس تقدير وتشكرنموده وخواستاراستمراراين حمايتها تا بهره برداري كامل ازپروژه هاي فوق وافتتاح سايرپروژه هاي گرديد.وي  همچنين ابرازاميدواري كرد:انشاءا...به زودي شاهد رفع محروميت ازچهره شهرستان خاتم باشيم
آدرس کوتاه :