فرماندارخاتم : ارتقاء كمي و كيفي كتابخانه هاي عمومي شهرستان از اهميت با لايي برخوردار و بايد در اين خصوص برنامه ريزي نمود .

فرماندارخاتم : ارتقاء كمي و كيفي كتابخانه هاي عمومي شهرستان از اهميت با لايي برخوردار و بايد در اين خصوص برنامه ريزي نمود .آقاي امامي افزود از جمله شاخصه هاي ارتقاء فرهنگ و دانش در يك منطقه به ميزان مطالعه افراد آن منطقه بستگي دارد و به همين لحاظ كتابخانه هاي عمومي به عنوان مهمترين مراكز مطالعه در شهرستان بايد مورد توجه قرار گيرند و اينجانب از اوايل مسئوليت در اين زمينه پيگيريهايي داشته و انشاءا... تا آينده اي نزديك در ساير روستاها .... نيز كتابخانه افتتاح خواهيم نمود ودر اين خصوص از شوراهاي اسلامي و دهياران محترم مي خواهم نسبت به واگذاري مكاني مناسب و تحويل اداره به كتابخانه هاي عمومي شهرستان همكاري لازم را معمول داشته و پس از آن انشاءا... كتاب و نيروي مورد نياز تامين خواهد شد .