شناسه : 103199892

فرماندار


جواد ميربهبودي  سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم

جواد ميربهبودي

 سرپرست فرمانداری شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :