شناسه : 335862

فرماتدار شهرستان خاتم خطاب به مديران اين شهرستان پتانسيل هاي شهرستان را براي ايجاد اشتغال به كار بنديد


فرماندار شهرستان خاتم به بهره گيري مديران شهرستان   از پتانسيل هاي اين   شهرستان   بخصوص دربخش كشاورزي درايجاد اشتغال   وكاهش بيكاري تاكيد كرد.. محمد علي شاه حسيني درديدار جمعي از مديران شهرستان با ايشان به نقاط قوت وظرفيت ها وپتانسيل هاي شهرستان بخصوص دربخش كشاورزي و دامپروري وهمچنين ضرورت استفاده مناسب از آب وخاك شهرستان وتوسعه زير ساخت ها درخصوص محروميت ومسائل ومشكلات شهرستان بخصوص بيكاري اشاره كرد و از مديران خواست كه تلاش خودرا براي برنامه ريزي با مديريت افزايش درآمد مردم ،كاهش بيكاري وهمچنين توسعه زير ساخت ها قرار داده ودراين راستا استفاده از نقاط نظرات مردم ، نخبگان وخرد جمعي از اولويت برنامه هاي اصلي مديران شهرستان باشد.  

فرماندار شهرستان خاتم به بهره گيري مديران شهرستان  از پتانسيل هاي اين  شهرستان  بخصوص دربخش كشاورزي درايجاد اشتغال  وكاهش بيكاري تاكيد كرد..

محمد علي شاه حسيني درديدار جمعي از مديران شهرستان با ايشان به نقاط قوت وظرفيت ها وپتانسيل هاي شهرستان بخصوص دربخش كشاورزي و دامپروري وهمچنين ضرورت استفاده مناسب از آب وخاك شهرستان وتوسعه زير ساخت ها درخصوص محروميت ومسائل ومشكلات شهرستان بخصوص بيكاري اشاره كرد و از مديران خواست كه تلاش خودرا براي برنامه ريزي با مديريت افزايش درآمد مردم ،كاهش بيكاري وهمچنين توسعه زير ساخت ها قرار داده ودراين راستا استفاده از نقاط نظرات مردم ، نخبگان وخرد جمعي از اولويت برنامه هاي اصلي مديران شهرستان باشد.

 

آدرس کوتاه :