فاز 2 شرکت بهبند افتتاح شد

فاز 2 شرکت بهبند افتتاح شد به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: پروژه  فاز 2 شرکت تسمه بهبند با میزان سرمایه گزاری 1800000000بخش خصوصی  وبا اشتغال زایی 12 نفر با میزان تولید استرچ (فیلم پلی اتیلن) به ظرفیت ساعتی 300 کیلو گرم ازپروژه های صنعتی بود که با حضور معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار،فاضلی فرماندار در شهرستان خاتم افتتاح گردید.