شناسه : 140785256

غبارروبی قبور مطهر شهداء به مناسبت هفته ناجادرشهرستان خاتم


همزمان با هفته ناجامراسم غبارروبی وعطر افشانی قبور مطهرشهداء باحضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار وسایر مسئولین درگلزار شهدا خاتم برگزار شد

حاضرین دراین آئین به منظور تجدید میثاق با آرمان های شهداء وانقلاب برسرقبورمطهرشهداء با نثار شاخه گل وقرائت فاتحه یاد وخاطره آنان راگرامی داشتند.
آدرس کوتاه :