شناسه : 339712
به مناسبت فرارسيدن هفته دولت

عملکرد يکساله اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم سال 90-91


  عملکرد يکساله   اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم سال 90-91          رديف عنوان پروژه نوع فعاليت حجم محل اجرا 1 مراقبت ونگهداري ازجنگلکاریهای سنواتی فضاي سبزخاتم آبياري پاركهاوفضاهاي   سبز 17هكتار فضاهاي سبزشهرستان وجين علف هاي هرزوهرس درختان 18هكتار فضاهاي سبزشهرستان   لوله كشي(انتقال آب) 235متر پارك قلعه رحمت آباد 2 تولیدنهال وتجهیزونگهداری نهالستان خاتم توليدنهال   25000 اصله نهالستان اداره آبياري ومراقبت ازمحدوده نهالستان 6/هكتار نهالستان اداره 3 نگهداری وتوسعه ذخیره گاههای جنگلی ومناطق بذرگیری خاتم حفاظت وقرق   1000هكتار باغ معدن –باغ شادي حصاركشي 175متر باغ معدن 4 عملیات اجرایي مدیریت منابع جنگلی خاتم بذركاري   10هكتار باغ شادي آبياري   140هكتار باغ شادي-بختياري حفاظت وقرق   1500هكتار بختياري-چاه منج 5 تامین تجهیزات وبه کارگیری نیروی نظامی ویگان حفاظت خاتم به كارگيري نيروهاي نظامي وانتظامي وحفاظت ------- خاتم 6 گسترش شبکه رادیویی شهرستان خاتم تعميرومرمت ------- استان 7 گشت ومراقبت واطلاع رسانی شهرستان خاتم حفاظت ازعرصه هاي طبيعي شهرستان 80000هكتار 1نفرمروست 1نفرهرات 8 اجرای عملیات کنترل آفات وبیماریهای جنگلی ومرتعی خاتم مبارزه باآفات 1000هكتار باغ شادي 9 تهیه طرح وایجادکمربندحفاظتی خاتم حفركانال 850متر ساغين 10 اطفاء حریق درجنگلهاومراتع شهرستان خاتم اطفاء حريق واطلاع رساني –تهيه لوازم اطفاء(موتورسيكلت وغيره00000) 5000هكتار خاتم 11 تکمیل وتجهیزساختمان حفاظتی مروست تهيه مصالح جهت ديواركشي ازواحد -------- اداره مروست 12 تکمیل وتجهیزساختمان حفاظتی خاتم هزينه ها(لوله كشي گازوپكيج) 300مترمربع خاتم   13 اجرای عملیات بیولوژیک وبیومکانیک خاک درمراتع خاتم اجراي عملیات بیومكانيك خاك 80 هکتار مرتع سرخ زيتون اجراي عملیات بیولوژيك خاك 40 هکتار        مرتع چنارناز 14 مدیریت مراتع شهرستان خاتم مرتعداري 24000 هکتار        درسطح مراتع شهرستان حفاظت وقرق 1100 هکتار        چنارنازوسرخ زيتون مرمت چاه 3حلقه مرتع حسن آباد-مرتع بوروييه هرات احداث آب انبار 1باب مرتع بوروييه هرات تامين آب شرب دام 346مترمكعب مراتع شهرستان 15 تثبیت شنهای روان ومدیریت مناطق بیابانی شهرستان خاتم آبیاری سنواتی منطقه نهالكاري 100هكتار محورهرات هرابرجان آبیاری سنواتی منطقه نهالكاري 160 هكتار محورهرات هرابرجان نهالكاري وآبياري 20 هكتار محورهرات هرابرجان 16 حفاظت وقرق پوشش گیاهی بیابانهای شهرستان خاتم تاغزارهای دست كاشت وطبیعی به منظورجلوگیری ازوروددام وتخریب اراضی ملی وتنظیم گزارش وگشت مستمر 2280هکتار   محورهرات هرابرجان(مروست)به مسجدابوالفضل 17 تعمیرات اساسی ساختمان ادارات منابع طبیعی شهرستان خاتم   تهیه آجرگري   30تن هرات 18 تامین تجهیزات وتاسیسات اداری ادارات منابع طبیعی دراستان تعميرساختمان 170مترمربع           هرات                            
به مناسبت فرارسيدن هفته دولت

 

عملکرد يکساله  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان خاتم سال 90-91

        

رديف

عنوان پروژه

نوع فعاليت

حجم

محل اجرا

1

مراقبت ونگهداري ازجنگلکاریهای سنواتی فضاي سبزخاتم

آبياري پاركهاوفضاهاي  سبز

17هكتار

فضاهاي سبزشهرستان

وجين علف هاي هرزوهرس درختان

18هكتار

فضاهاي سبزشهرستان

 

لوله كشي(انتقال آب)

235متر

پارك قلعه رحمت آباد

2

تولیدنهال وتجهیزونگهداری نهالستان خاتم

توليدنهال

 

25000 اصله

نهالستان اداره

آبياري ومراقبت ازمحدوده نهالستان

6/هكتار

نهالستان اداره

3

نگهداری وتوسعه ذخیره گاههای جنگلی ومناطق بذرگیری خاتم

حفاظت وقرق

 

1000هكتار

باغ معدن –باغ شادي

حصاركشي

175متر

باغ معدن

4

عملیات اجرایي مدیریت منابع جنگلی خاتم

بذركاري

 

10هكتار

باغ شادي

آبياري

 

140هكتار

باغ شادي-بختياري

حفاظت وقرق

 

1500هكتار

بختياري-چاه منج

5

تامین تجهیزات وبه کارگیری نیروی نظامی ویگان حفاظت خاتم

به كارگيري نيروهاي نظامي وانتظامي وحفاظت

-------

خاتم

6

گسترش شبکه رادیویی شهرستان خاتم

تعميرومرمت

-------

استان

7

گشت ومراقبت واطلاع رسانی شهرستان خاتم

حفاظت ازعرصه هاي طبيعي شهرستان

80000هكتار

1نفرمروست 1نفرهرات

8

اجرای عملیات کنترل آفات وبیماریهای جنگلی ومرتعی خاتم

مبارزه باآفات

1000هكتار

باغ شادي

9

تهیه طرح وایجادکمربندحفاظتی خاتم

حفركانال

850متر

ساغين

10

اطفاء حریق درجنگلهاومراتع شهرستان خاتم

اطفاء حريق واطلاع رساني –تهيه لوازم اطفاء(موتورسيكلت وغيره00000)

5000هكتار

خاتم

11

تکمیل وتجهیزساختمان حفاظتی مروست

تهيه مصالح جهت ديواركشي ازواحد

--------

اداره مروست

12

تکمیل وتجهیزساختمان حفاظتی خاتم

هزينه ها(لوله كشي گازوپكيج)

300مترمربع

خاتم

 

13

اجرای عملیات بیولوژیک وبیومکانیک خاک درمراتع خاتم

اجراي عملیات بیومكانيك خاك

80 هکتار

مرتع سرخ زيتون

اجراي عملیات بیولوژيك خاك

40 هکتار      

مرتع چنارناز

14

مدیریت مراتع شهرستان خاتم

مرتعداري

24000 هکتار      

درسطح مراتع شهرستان

حفاظت وقرق

1100 هکتار      

چنارنازوسرخ زيتون

مرمت چاه

3حلقه

مرتع حسن آباد-مرتع بوروييه هرات

احداث آب انبار

1باب

مرتع بوروييه هرات

تامين آب شرب دام

346مترمكعب

مراتع شهرستان

15

تثبیت شنهای روان ومدیریت مناطق بیابانی شهرستان خاتم

آبیاری سنواتی منطقه نهالكاري

100هكتار

محورهرات هرابرجان

آبیاری سنواتی منطقه نهالكاري

160 هكتار

محورهرات هرابرجان

نهالكاري وآبياري

20 هكتار

محورهرات هرابرجان

16

حفاظت وقرق پوشش گیاهی بیابانهای شهرستان خاتم

تاغزارهای دست كاشت وطبیعی به منظورجلوگیری ازوروددام وتخریب اراضی ملی وتنظیم گزارش وگشت مستمر

2280هکتار

 

محورهرات هرابرجان(مروست)به مسجدابوالفضل

17

تعمیرات اساسی ساختمان ادارات منابع طبیعی شهرستان خاتم

 تهیه آجرگري 

30تن

هرات

18

تامین تجهیزات وتاسیسات اداری ادارات منابع طبیعی دراستان

تعميرساختمان

170مترمربع         

هرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :