عملکرد بیمارستان آيت الله خاتمي شهر هرات از شهریور ماه سال 90 لغایت شهریور ماه سال 91

عملکرد بیمارستان آيت الله خاتمي شهر هرات از شهریور ماه سال 90 لغایت شهریور ماه سال 91 

عملکرد بیمارستان آيت الله خاتمي شهر هرات از شهریور ماه سال   90 لغایت شهریور ماه سال 91

 

1-      پیگیری و تملک زمین به متراژ 5 هکتار ( از خیر محترم جناب آقای محمودی نژاد ) جهت احداث بیمارستان جدید

2-       تجهیز راه اندازی اتاق عمل دوم بیمارستان    1000000000 ریال

3-       تجهیز وراه اندازی اتاق عمل گوش ، حلق ، بینی 1000000000 ریال

4-      تجهیز وراه اندازی اتاق عمل چشم بیمارستان1000000000 ریال

5-      راه اندازی درمانگاه چشم ( سه روز در هفته )

6-      راه اندازی درمانگاه گوش ، حلق و بینی ( تمام وقت )

7-      تکمیل ساختمان اکسیژن ساز بیمارستان   300000000 ریال

8-      خرید دستگاه اکسیژن ساز  550000000 ریال

9-      خرید تجهیزات مورد نیاز ICU  200000000 ریال

10-   خرید تجهیزات زایمان بدون درد  100000000 ریال

11-   راه اندازی زایمان فیزیولوژیک 20000000 ریال

12-   خریداری تجهیزات مورد نیاز بخشهای آزمایشگاه ، داخلی ، جراحی عمومی ، اطفال

13-   حضور متخصص رادیولوژی و ارتوپدی و قلب در شهرستان

14-   بهسازی و تجهیز بخش دیالیز بیمارستان  50000000 ریال

15-   افزایش ظرفیت پذیرش بیمار در مرکز سوءمصرف مواد

16-   بهسازی اورژانس و تجهیزآن 50000000 ریال

17-   بهسازی ازمایشگاه و تجهیزآن 250000000 ریال

18-   بهسازی اتاق زایمان و بخش جراحی و تجهیز آن  100000000 ریال

19-   بهسازی آشپز خانه بیمارستان  20000000 ریال

20-   تکمیل محوطه و احداث پارکینگ ساختمان زیست پزشکان متخصص  70000000 ریال

21-   بهسازی داروخانه و انبار دارویی بیمارستان   20000000 ریال

22-   ساخت انبار بیمارستان  100000000 ریال