عمليات اجرايي سد مخزني هرات شروع خواهد شد .

عمليات اجرايي سد مخزني هرات شروع خواهد شد .


عمليات اجرايي سد مخزني هرات شروع خواهد شد .
فرماندار خاتم افزود در همين راستا تعداد 110 نفر از نمايندگان شركتهاي شركت كننده در مناقصه اجراي سد و كارشناسان آب منطقه اي در روز شنبه مورخ 26/2/88 از محل احداث سد بازديد و جلسه اي توجيهي نيز در اين خصوص در محل مهمانسراي فرهنگيان هرات برگزار خواهد شد .
آقاي امامي در پايان مشخصات فني سد را به شرح ذيل عنوان نمودند.
1-اين سد يك نوع سد خاكي با هسته  رسي مي باشد .
2- تراز از كف رودخانه از سطح دريا 1918 متر.
3- تراز تاج سد از سطح دريا 5/1964 متر.
4-ارتفاع سد از كف رودخانه 5/46 متر.
5-عرض تاج سد 8 متر.
6-طول تاج سد 505 متر.
7-حجم كل خاك برداري 186000 مترمكعب.
8-حجم كل بتن ريزي 24000 مترمكعب.
9-حجم پوسته 974205 مترمكعب.
10-حجم هسته 225520 متر مكعب.
11-حجم كل بدنه 1689000 مترمكعب.
12-ظرفيت تخليه 283 مترمكعب در ثانيه .
13-طول تاج سرريز سد65 متر.
14-سيلاب طراحي شده جهت 1000 سال مي باشد .
15-طول سرريز5/75 متر.
16-حداكثر نياز آب گيري 32/1 مترمكعب در ثانيه .
17-ميانگين آب دهي ساليانه رودخانه 2/24 ميليون مترمكعب.
18-برآورد هزينه اجرايي سد 391832590421 ريال مي باشد .