عملكرد يكساله شعبه آب و فاضلاب روستايي شهرستان خاتم سال 90-91

عملكرد يكساله شعبه آب و فاضلاب روستايي شهرستان خاتم سال 90-91


به مناسبت فرارسيدن هفته دولت

 

عملكرد يكساله شعبه آب و فاضلاب روستايي شهرستان خاتم سال 90-91

رديف

شرح فعاليت

مبلغ به ميليون ريال

محل اجرا

ملاحضات

1

احداث مخزن 1000 ( متر مكعبي )

2900

تركان

 

2

احداث مخزن 1000 ( متر مكعبي ) حصار كشي

3352

چاهك

 

3

بازسازي آسفالت شبكه هاي آب روستايي

535

روستاهاي شهرستان

 

4

كف شكني چاه آب روستا

220

توتك

 

5

اجراي خط انتقال تركان

2284

تركان

 

6

حفر چاه جديد كرخنگان

268

كرخنگان

 

7

مطالعه مرحله اول و دوم آب رساني مجتمع فتح آباد

400

مجتمع فتح آباد

 

8

بازسازي شبكه هاي توزيع روستاهاي خاتم

1525

شهرياري ، بختياري ، فتح آباد و كرخنگان

 

9

تعمير و نگهداري شبكه هاي توزيع

780

روستاهاي شهرستان

رفع اتفاقات ، كنترل كيفيت ، قرائت و پخش قبوض

10

آبرساني سيار

440

روستاهاي بحران زده

 

11

ايجاد خط انتقال مخزن به روستا

3950

مجتمع شهرياري

 

12

حصار كشي ها

548

فتح آباد ، چاهك ، توتك

 

13

گرفتن مجوز و شروع حفاري چاه شهرياري و بختياري

300

شهرياري و بختياري