طي حكمي از سوي فرماندار شهرستان آقاي سيدحسين نورالديني به عنوان مشاور فرهنگي فرماندار منصوب شدند.

طي حكمي از سوي فرماندار شهرستان آقاي سيدحسين نورالديني به عنوان مشاور فرهنگي فرماندار منصوب شدند.


طي حكمي از سوي فرماندار شهرستان آقاي سيدحسين نورالديني به عنوان مشاور فرهنگي فرماندار منصوب شدند.
در اين حكم آمده است با عنايت به پشتكار وتجارب ارزنده جنابعالي در امور فرهنگي وشناختي كه از منطقه داشته و داريد شما را به عنوان مشاور فرهنگي فرماندار منصوب نمايم انشا... بتوانيم با استفاده از نظريات و تجربيات ارزنده شما در جهت ارتقاء سطح فرهنگ شهرستان كه اولين گام توسعه مي باشد حداكثر استفاده نمائيم.
لازم بذكر است نامبرده از شخصيتها وافراد متعهد صاحبنظر و ذي نفوذ شهرستان و بازنشسته آموزش و پرورش مي باشد.