طي جلسه اي با حضور آقاي سيد ناصر امامي فرماندار ،آقاي عبدا... اسلامي رئيس هيأت نظارت و اعضاي هيأت اجرايي تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي دهمين دوره رياست جمهوري مشخص شد.

طي جلسه اي با حضور آقاي سيد ناصر امامي فرماندار ،آقاي عبدا... اسلامي رئيس هيأت نظارت و اعضاي هيأت اجرايي تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي دهمين دوره رياست جمهوري مشخص شد.


طي جلسه اي با حضور آقاي سيد ناصر امامي فرماندار ،آقاي عبدا... اسلامي رئيس هيأت نظارت و اعضاي هيأت اجرايي تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي دهمين دوره رياست جمهوري مشخص شد.
آقاي امامي در ادامه افزود همانطور كه در جلسات گذشته خدمت شما عزيزان عرض نمودم هيچ كس حق ندارد در روند تصميم گيري مردم خلل ايجاد كند و يا موجب تحريك احساسات قومي و محلي شودو شما عزيزان به عنوان هيأت اجرايي و هيأت نظارت نبايد اجازه چنين تحريكاتي را دهيد و صيانت از رأي مردم امانتي است كه به من و شما داده شده و بايد از آن محافظت كنيم.
در پايان جلسه پس از بحث و بررسي تعداد36 شعبه اخذ رأي در شهرستان خاتم مصوب گرديد كه از اين تعداد 11 شعبه بصورت سيار مي باشد كه به تفكيك بخش مركزي و مروست به شرح ذيل مي باشد.
 
1-      بخش مركزي       20 شعبه اخذ رأي كه از اين تعداد 8 شعبه سيار و 12 شعبه ثابت مي باشد.
2-      بخش مروست      16 شعبه اخذ رأي كه از اين تعداد 3 شعبه سيار و 13 شعبه ثابت مي باشد.
 
                                                                                                                                                                           اكبر شمسي
                                                                                                                                                        مسئول كميته تبليغات و اطلاع رساني
                                                                                                                                                              ستاد انتخابات شهرستان خاتم