طلايه داران علوي در همايش ائمه جمعه ، جماعت ،مديران تشكلهاي ديني و پايگاههاي بسيج در شهرستان خاتم

طلايه داران علوي در همايش ائمه جمعه ، جماعت ،مديران تشكلهاي ديني و پايگاههاي بسيج در شهرستان خاتم


طلايه داران علوي در همايش ائمه جمعه ، جماعت ،مديران تشكلهاي ديني و پايگاههاي بسيج در شهرستان خاتم