شناسه : 341312

طرح هادي روستاهاي احمد آبادو هاشم آباد هرات از توابع بخش مركزي خاتم تصويب شد


جواد مير بهيودي بخشدارمركزي خاتم اعلام داشت : در جلسه كميته تصويب  روز چهار شنبه مورخ 4/8/91 كه به منظور تصويب  نهايي طرح هادي روستاهاي هاشم آباد و احمد آباد در محل بنياد مسكن استان با حضورنماينده معاونت امور عمراني ، كارشناسان دستگاهاي مربوطه و مشاوران طرح  صورت پذيرفت . طرح هادي روستاي هاشم آباد با پاره اي از تغييرات به تصويب نهايي رسيد ايشان همچنين افزود:  روستاي احمد آباد هرات با توجه به اينكه بر اسا س طرح پيشنهادي جامع شهري هرات منازل سازماني احمد آباد در محدوده قانوني شهر و ساختمانهاي مسكوني در مجاورت اين منازل خارج از محدوه قانوني شهر و در طرح هادي روستا نيز خارج از محدوده روستا  قرار گرفته بود مقرر شد جهت تعيين تكليف اين ساختمانها و خدمات رساني به افراد ساكن در اين محدوده جلسه اي در دفتر معاونت امور عمراني  با حضور ايشان و شركت فرماندار ، بخشدارمركزي ، شهردارهرات و دستگاهاي مربوطه تشكيل و در اين خصوص اتخاذ تصميم گردد . پس از پايان اين جلسه ، جلسه اي در دفتر مدير كل بنياد مسكن با حضور ايشان و رئيس بنياد مسكن شهرستان برگزار و در خصوص مسائل ، مشكلات و كمبود اعتبار پروژه هاي عمراني روستا ها بحث و تبادل نظر شد و سپس قربانيان مدير كل بنياد  مسكن استان قول مساعد در خصوص تخصيص و افزايش اعتبار از طريق اعتبارات ملي به روستاهاي شهرستان خاتم را دادند .

جواد مير بهيودي بخشدارمركزي خاتم اعلام داشت : در جلسه كميته تصويب  روز چهار شنبه مورخ 4/8/91 كه به منظور تصويب  نهايي طرح هادي روستاهاي هاشم آباد و احمد آباد در محل بنياد مسكن استان با حضورنماينده معاونت امور عمراني ، كارشناسان دستگاهاي مربوطه و مشاوران طرح  صورت پذيرفت . طرح هادي روستاي هاشم آباد با پاره اي از تغييرات به تصويب نهايي رسيد ايشان همچنين افزود:  روستاي احمد آباد هرات با توجه به اينكه بر اسا س طرح پيشنهادي جامع شهري هرات منازل سازماني احمد آباد در محدوده قانوني شهر و ساختمانهاي مسكوني در مجاورت اين منازل خارج از محدوه قانوني شهر و در طرح هادي روستا نيز خارج از محدوده روستا  قرار گرفته بود مقرر شد جهت تعيين تكليف اين ساختمانها و خدمات رساني به افراد ساكن در اين محدوده جلسه اي در دفتر معاونت امور عمراني  با حضور ايشان و شركت فرماندار ، بخشدارمركزي ، شهردارهرات و دستگاهاي مربوطه تشكيل و در اين خصوص اتخاذ تصميم گردد .
پس از پايان اين جلسه ، جلسه اي در دفتر مدير كل بنياد مسكن با حضور ايشان و رئيس بنياد مسكن شهرستان برگزار و در خصوص مسائل ، مشكلات و كمبود اعتبار پروژه هاي عمراني روستا ها بحث و تبادل نظر شد و سپس قربانيان مدير كل بنياد  مسكن استان قول مساعد در خصوص تخصيص و افزايش اعتبار از طريق اعتبارات ملي به روستاهاي شهرستان خاتم را دادند .
آدرس کوتاه :