طبیعت سرسبز شهرستان خاتم

طبیعت سرسبز شهرستان خاتممحمودی معاون عمرانی فرماندار خاتم درگفتگوبا روابط عمومی فرمانداری افزود: شهرستان خاتم ازلحاظ اقلیمی دارای تنوع بسیاری است به طوری که ازیک سو شاهد کویرهرات ومروست وازسوی دیگر باجنگل های زاگرس منحصر یه فرد و درغرب شهرستان محل ظهور چشمه های خاصی است که جلوه ی خاصی به طبیعت بخشیده ا ست.به همین دلیل شهرستان خاتم دارای غنی ترین منابع آبی استان است. منطقه حفاظت شده باغ شادی دردهستان چاهک قسمتی ازمحدوده640 هزارهکتاری جنگل شهرستان که درمحدوده جنوب غربی شهرستان و درمجاورت روستای باغ معدن و ولیعصر کندر قراردارد.این منطقه ازنظر توپوگرافی بیشترکوهستانی میباشد.دامنه ارتفاعی منطقه از200تا 2580مترازسطح دریا متغیر است این منطقه از جنوبی ترین عرصه های جنگلی زاگرس محسوب میشود وازچاه منج در دهستان چاهک تا کروتپه دردهستان وایثارمانند کمربندی سبز شهرستان را از غرب دربرمیگیرد. دراین جنگل ها گونه های جانوران زیادی وجود دارد که از نظر زیست محیطی ازمناطق استانی کشوراست و وجود گونه های گیاهی پسته  وحشی (بنه) بادام کوهی و... وگیاهان دارویی مانند انغوزه ،کتیرا و...و گونه های جانوری مثل بز، قوچ ، میش وخرس سیاه وپرندگانی چون کبک  تفرجگاهایی زیبایی راایجاد نموده که مورد اشتغال گردشگران داخلی وخارجی قرارگرفته است.

شایان ذکر است؛بعلت رها سازی تعدادی گوزن زرد ایرانی در200 هکتاری این منطقه که ازنواحی دوطرف جدا شده  که  تماشای گوزن زردایرانی درراستای کویری یزد خود یکی از جلوه های زیبای این جنگل است.