شناسه : 142981817

ضرورت مدیریت ومصرف بهینه آب جهت حفظ بقاء


نشست فرماندار خاتم بااعضای شورای اسلامی مروست،بخشدار،روسای ادارات وتعدادی ازکشاورزان بخش مروست درخصوص تاکید براستفاده بهینه ازآب درحوزه های کشاورزی،شرب وصنعت به برنامه ها و سیاست های دولت دراین حوزه اشاره نمود.

 فاضلی فرماندار خاتم به طرح مدیریت صد درصد کاهش مصرف آب شرکت آب منطقه ای استان که با همکاری سایر ارگان ها و مردم طی 5 سال به منظور کاهش 50 درصدی مصرف درحوزه کشاورزی ، 30 درصد درصنعت ،20 درصد درحوزه شرب اشاره نمود.

 فاضلی ازکشاورزان بخش مروست که پیشرو درنصب کنتورهای حجمی در استان بوده بوده اند قدردانی و خواستار اجرایی شدن در کلیه چاه های کشاورزی شهرستان شد.


آدرس کوتاه :