ضرورت مدیریت ومصرف بهینه آب جهت حفظ بقاء

ضرورت مدیریت ومصرف بهینه آب جهت حفظ بقاء فاضلی فرماندار خاتم به طرح مدیریت صد درصد کاهش مصرف آب شرکت آب منطقه ای استان که با همکاری سایر ارگان ها و مردم طی 5 سال به منظور کاهش 50 درصدی مصرف درحوزه کشاورزی ، 30 درصد درصنعت ،20 درصد درحوزه شرب اشاره نمود.

 فاضلی ازکشاورزان بخش مروست که پیشرو درنصب کنتورهای حجمی در استان بوده بوده اند قدردانی و خواستار اجرایی شدن در کلیه چاه های کشاورزی شهرستان شد.