صورتجلسه ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتم

صورتجلسه ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتمبا عنايت به هماهنگي بعمل آمده مقرر شد روز هفتم فروردين به عنوان روز شهرستان خاتم نامگذاري گردد.

مقرر شد اداره برق نسبت به انتقال كانتينر سپاه به محل ورودي شهر اقدام و سپاه كانتينر مذكور را تحويل ادارات جهاد كشاورزي ، سازمان تعاون روستايي و ... نمايد و ادارات مذكور نسبت به عرضه محصولات كشاورزي اقدام نمايند.

مقرر گرديد اداره ميراث فرهنگي نسبت به برپايي نمايشگاه صنايع دستي در محل سرچشمه هرات اقدام نمايند كه در اين خصوص خانم پور باقريان نيز همكاري لازم معمول خواهند نمود.

مقرر گرديد شهرداري هرات نسبت به نصب چادر در محل پارك وليعصر هرات و تحويل به كميته امداد اقدام نمايد و كميته امداد در محل مذكور نسبت به پخت نان محلي اقدام نمايد .

مقرر شد در روز هفتم فروردين (روز شهرستان خاتم ) ادارات منابع طبيعي ، ميراث فرهنگي ، جهاد كشاورزي ، شهرداري هرات و مروست  و شوراهاي محترم بخش ، شهر و شهرستان آمادگي كامل جهت معرفي منطقه از طريق برنامه راديويي و تلويزيوني را داشته باشند و كارشناسان اين اداره در محل چادرهاي ورودي شهر و چادرهاي ستاد نوروزي حضور داشته باشند.

مقرر گرديد اداره تربيت بدني نسبت به استقرار كالسكه و شهرداري هرات نسبت به استقرار اتوبوس جهت اياب و ذهاب مردم و مسافرين از محل شهرهرات به سرچشمه و بالعكس اقدام نمايند.

مقرر شد فرمانداري نسبت به تامين آرد جهت پخت نان محلي و تحويل به كميته امداد اقدام نمايد .

مقرر شد ادارات محيط زيست و منابع طبيعي نسبت به معرفي جنگلهاي باغ شادي و باغ معدن و منطقه كر كرخنگان از طريق نصب بنر در محل ورودي شهرهاي هرات و مروست اقدام نمايند.

مقرر شد اداره ميراث فرهنگي با همكاري ادارات منابع طبيعي ، محيط زيست ، تبليغات اسلامي ، فرهنگ وارشاد اسلامي ، شهرداري ، جهاد كشاورزي ، اوقاف و امور خيريه ، آموزش و پرورش و ... نسبت به تهيه بروشور حاوي كليه اطلاعات در جهت شناسايي شهرستان و همچنين اقدامات ستاد تسهيلات و ... اقدام لازم معمول نمايد و در صورت همكاري نكردن هر يك از ادارات مذكور موضوع را به فرمانداري منعكس نمايد .

مقرر شد آقاي شمسي نسبت به كشيك نانوايي ها در ايام نوروز برنامه ريزي و اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد اداره ميراث فرهنگي از طريق اداره كل متبوع نسبت به نصب تابلو و بنر در جهت معرفي اماكن تاريخي شهرستان اقدام نمايد.

مقرر گرديد كليه ادارات ليست كشيك خود را حداكثر تا تاريخ 20/12/88 به فرمانداري ارسال نمايند.

مقررشد شهرداري هرات نسبت به نظافت سطح شهر و سرويسهاي عمومي پارك وليعصر و مسجد جامع اقدام نمايد .

مقرر گرديد اداره اوقاف نسبت به نظافت مساجد بين راهي و سرويس ها و ... اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد شهرداري هرات با همكاري بنياد شهيد نسبت به نظافت گلزار شهدا اقدام نمايند.

مقرر شد اداره راه و ترابري و مديريت آموزش و پرورش نسبت به نصب پارچه راهنماي مسافرين به اماكن اسكان ، سرويسهاي بهداشتي و همچنين پارچه خير مقدم در محل ورودي شهر و سطح شهراقدام لازم معمول نمايد.

مقرر گرديد اداره بازرگاني و مجامع امورصنفي نسبت به توزيع ميوه و همچنين نظارت بر قيمتها درايام  نوروز اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را روزانه به فرمانداري اعلام نمايند.ضمناً مجامع امور صنفي ليست كشيك اصناف  (آپارتي ، تعويض روغني ، تعميرات خودروها و سوپري ها ) را به فرمانداري ارسال و تاكيد گردد پارچه اي در محل سردرب مغازه تحت عنوان كشيك نوروزي نصب گردد.

مقرر شد اداره تبليغات اسلامي نسبت به پخش اذان در هر سه نوبت در مساجد و بخصوص در مساجد بين راهي اقدام نمايد و ضمناً در صورت امكان برنامه ريزي نمايد در روز هفتم فروردين نماز جماعت در محل پارك وليعصر (عج) هرات برگزار گردد.

مقرر شد نيروي انتظامي و راهنمايي ورانندگي نسبت به برقراري امنيت شهر در ايام  نوروز اقدام لازم معمول نمايد و تا حد امكان از جريمه كردن رانندگان در جاده هاي حوزه شهرستان جلوگيري نمايد.

مقرر گرديد شبكه بهداشت و درمان نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد

ارسال ليست كشيك  داروخانه ها و پزشكان به صورت شبانه روزي .

نظارت بهداشتي بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و ارسال موارد تخلف به صورت روزانه به ستاد تسهيلات نوروزي واقع در فرمانداري.

استقرار يك دستگاه امبولانس در محل چادر ستاد در محل ميدان جمهوري به صورت شبانه روزي .

مقرر شد شهرداري و منابع طبيعي نسبت به آمادگي ماشينهاي اتش نشاني به صورت شبانه روزي اقدام لازم معمول و ليست رانندگان كشيك را به فرمانداري ارسال نمايند .

مقرر شد مجامع امور صنفي و شهرداري در يام نوروز نسبت به برپايي ايستگاه صلواتي در محل ميدان ورودي و ميدان جمهوري اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد ماموران شهرداري در كل ايام نوروز با پوشيدن لباس مخصوص در محل چادرها در محل ميدان جمهوري و ميدان معراج مستقر و نسبت به پذيرايي و راهنمايي مهمانان اقدام لازم معمول نمايند.

مقرر شد شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي مهريز نسبت به تامين سوخت مورد نياز شهرستان (بنزين ، گازوئيل ، نفت و گازو...) در طول ايام نوروز اقدام نمايند.

مقرر شد فرمانداري با نمايندگيهاي ايران خوردرو و سايپا مذاكره نموده تا در صورت امكان  نسبت به ارائه خدمات در جاده هاي شهرستان اقدام نمايند.

مقرر شد دفتر ستاد در محل فرمانداري مستقر و كليه ادارات ملزم به هرگونه همكاري در ايام نوروز با اين ستاد مي باشند ضمناً شماره فاكس ستاد متعاقباً اعلام خواهد شد .

مقرر گرديد اداره ميراث فرهنگي به عنوان دبير ستاد پيگيركليه مصوبات صورتجلسه بوده و ادارات نيز ملزم به همكاري با اداره مذكور مي باشند ضمناً اين اداره مي بايست گزار ش عملكرد روزانه ادارات شهرستان را به ستاد تسهيلات استان ارسال نمايد .

مقرر شد ادارات از هرگونه حفاري در ايام نوروز در شهرها ، روستاها و جاده هاي شهرستان  جلوگيري نمايد .

مقرر گرديد آموزش و پرورش نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد .

آماده سازي و تجهيز مدارس امام خميني واقع در محل روبروي پارك وليعصر ، مدرسه ام البنيين واقع در مركز شهر و دبستان شهيد منتظر قائم ملكي و مهمانسراي فرهنگيان جهت اسكان مهمانان نوروزي.

توزيع بولتن ويژه نوروزي در مراكز اسكان به ميهمانان نوروزي .

نصب پارچه خوش آمد گويي در سردرب مدارس و همچنين پارچه راهنمابراي مهمانسرا و مدرسه ام البنيين در شهر .

بازرسي از مدارس جهت ارائه خدمات مطلوب به مسافرين .

توجه ويژه به امور رفاهي مسافرين در مكانهاي اسكان اعم از سرويسهاي بهداشتي ، نمازخانه و 000.

ارائه گزارش روزانه تعداد مسافرين اسكان يافته به ستاد .

مقرر شد شهرداري نسبت به تجهيز بوفه مواد غذايي در محل پارك وليعصر اقدام نمايد .

مقرر شد اداره آبفاي شهري نسبت به نصب انشعاب آب در محل نصب چادرهاي ستاد تسهيلات نوروزي اقدام نمايد .

مقرر شد اداره برق نسبت به تامين برق چادرهاي نصب شده در ميادين ورودي و ميدان جمهوري و همچنين تعمير و تجهيز روشنايي سرچشمه و پارك وليعصر (عج) اقدام نمايد .

مقرر شد اداره راه نسبت به خط كشي جاده ها و سرعت گير ها بخصوص سرعت گير هرابرجان و تركان و آماده سازي كليه جاده ها اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد اداره مخابرات نسبت به نصب كيوسك تلفن در محل نصب چادرهاي ستاد و ... اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد اعضاي ستاد حوادث شهرستان ضمن آمادگي كامل نسبت به ارسال ليست كشيك در ايام نوروزبه فرمانداري اقدام لازم  معمول نمايند.