صنایع جانبی و تبدیلی، حلقه مفقوده بخش کشاورزی در شهرستان خاتم است

صنایع جانبی و تبدیلی، حلقه مفقوده بخش کشاورزی در شهرستان خاتم استجلسه بررسی مسائل و مشکلات کشاورزی شهرستان خاتم با حضور سجادی پور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و زاده رحمانی، فرماندار خاتم در هرات تشکیل شد.

چگونگی ایجاد و فعال نمودن صنایع جانبی و تبدیلی بخش کشاورزی و رشد و توسعه کشت گلخانه ای و شیلات در خاتم از جمله مباحث مورد بحث در این جلسه سه ساعته بود.

معاونین جهاد کشاورزی استان و چند نفر از تحصیل کردگان بخش کشاورزی خاتم نیز در این جلسه حضور داشتند.

قبل از تشکیل این جلسه، سجادی پور و معاونین و مدیران جهاد کشاورزی استان، از پروژه های کشاورزی در مروست و چاهک بازدید نموده بودند.