صبحگاه مشترک نیروی های نظامی و انتظامی در شهرستان خاتم

صبحگاه مشترک نیروی های نظامی و انتظامی در شهرستان خاتم