صبحگاه مشترک نیروی انتظامی شهرستان باحضورسردار میر حیدری فرمانده انتظامی استان

صبحگاه مشترک نیروی انتظامی شهرستان باحضورسردار میر حیدری فرمانده انتظامی استان