شناسه : 341342
برگزاری جلسه شورای کشاورزی شهرستان خاتم

شورای توسعه بخش کشاورزی شهرستان خاتم به ریاست شاه حسینی فرماندار خاتم و حضور اعضاء درمحل فرمانداری خاتم برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه گزارشی از سوی بانکهای کشاورزی شهرستان مبنی برجذب تسهیلات و پرداخت آن به متقاضیان به مبلغ 45میلیارد ریال اعلام گردید همچنین تعدادی از درخواستهای جدید دریافت تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی به مبلغ چهل میلیارد ریال تصویب گردید.
برگزاری جلسه شورای کشاورزی شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه گزارشی از سوی بانکهای کشاورزی شهرستان مبنی برجذب تسهیلات و پرداخت آن به متقاضیان به مبلغ 45میلیارد ریال اعلام گردید همچنین تعدادی از درخواستهای جدید دریافت تسهیلات کارگروه توسعه بخش کشاورزی به مبلغ چهل میلیارد ریال تصویب گردید.

آدرس کوتاه :