شناسه : 335872
فرماندار شهرستان خاتم

شهر مروست دربخش كشاورزي ، ظرفيت وپتانسيل لازم براي ايجاد اشتغال پايدار ورونق اقتصادي را دارد.


فرماندار شهرستان خاتم گفت :بخش كشاورزي شهرستان خاتم بويژه شهر مروست ظرفيت وپتانسيل لازم براي ايجاد اشتغال پايدار ورونق اقتصادي را دارد ودر صورت تقويت زير ساخت ها   اين بخش مي تواند شغل هاي فراوان درزير بخش هاي مرتبط با كشاورزي ايجاد كرد. محمد علي شاه حسيني درديدار با امام جمعه شهر مروست با اشاره به اينكه كشاورزي از بخش هاي موثر درتوسعه اقتصادي وايجاد اشتغال پايدار درشهرستان خاتم است كه مورد توجه بوده است افزود: در بخش مروست نيز كشاورزي با توجه به پتانسيل موجود آن مي تواند نفش تاثير گذاري دررونق اقتصادي همه جا جانبه اين شهر داشته باشد. دراين ديدار درخصوص مسائل ومشكلات بخش مروست ،كمبودها ودرخواست ها مردم درمنطقه مروست بود مورد بحث وبررسي قرار گرقت.و نيز انتقال گازبه مروست ، اتمام پروژه ساماندهي گلزار شهداي مروست ،تقويت زيرساخت ها از موارد درخواست حجت الاسلام حسيني امام جمعه شهر   مروست دراين ديداربود.  
فرماندار شهرستان خاتم

فرماندار شهرستان خاتم گفت :بخش كشاورزي شهرستان خاتم بويژه شهر مروست ظرفيت وپتانسيل لازم براي ايجاد اشتغال پايدار ورونق اقتصادي را دارد ودر صورت تقويت زير ساخت ها  اين بخش مي تواند شغل هاي فراوان درزير بخش هاي مرتبط با كشاورزي ايجاد كرد.

محمد علي شاه حسيني درديدار با امام جمعه شهر مروست با اشاره به اينكه كشاورزي از بخش هاي موثر درتوسعه اقتصادي وايجاد اشتغال پايدار درشهرستان خاتم است كه مورد توجه بوده است افزود: در بخش مروست نيز كشاورزي با توجه به پتانسيل موجود آن مي تواند نفش تاثير گذاري دررونق اقتصادي همه جا جانبه اين شهر داشته باشد.

دراين ديدار درخصوص مسائل ومشكلات بخش مروست ،كمبودها ودرخواست ها مردم درمنطقه مروست بود مورد بحث وبررسي قرار گرقت.و نيز انتقال گازبه مروست ، اتمام پروژه ساماندهي گلزار شهداي مروست ،تقويت زيرساخت ها از موارد درخواست حجت الاسلام حسيني امام جمعه شهر  مروست دراين ديداربود.

 

آدرس کوتاه :