شهرستان خاتم ميزبان روساي مراكز فني و حرفه اي استان

شهرستان خاتم ميزبان روساي مراكز فني و حرفه اي استانوي در اين جمع صميمي ضمن تشكر و قدرداني از اكبر نژاد مدير كل فني و حرفه اي افزود از زمان تصدي گري ايشان در اين سمت فعاليتهاي خوبي در خاتم شكل گرفته است و همچنين در بحث اوقات فراغت بيان داشت فني و حرفه اي استان تا كنون در زمينه بحث اوقات فراغت جوانان حرف اول را زده است

 در پايان فرماندار خاتم به بيان جاذبه هاي طبيعي و ويزگيهاي تارخي و فرهنگي اين شهرستان پرداخت.

گفتني است روساي مراكز فني حرفه اي استان در همايش دو روزه اي در شهرستان خاتم حضور دارند.