شناسه : 335362

شهرستان خاتم طی سه سال اخیر بیش از 4.38درصد افزایش نرخ باسوادی داشته است


سید ناصرامامی فرماندارشهرستان تصریح کردباعنایت به اخرین اعلام نهضت سواد اموزی استان طی سه سال اخیر نرخ باسوادی شهرستان از 91.58درصد به95.96درصدافزایش یافته است که این نشانه زحمات وتلاشهای اموزشیاران میباشد که جادارد از زحمات این عزیزان تقدیر وتشکر نمایم. امامی درادامه افزود شهرستان خاتم از پراکندگی و وسعت بالایی برخوردار است به طوریکه از 70 روستا وابادی تشکیل شده است لذا تشکیل کلاسهای نهضت سواد اموزی در روستاها تلاش زیادی را می طلبدکه اداره مطبوع دراین شهرستان بدین لحاظ نقش خودرا به خوبی ایفا نموده است فرماندار در پایان اظهار داشت دراین شهرستانم بیش از 4.4درصد از مردم هنوز بی سواد میباشند لذا اینجانب ازمسئولین استان میخواهم که نسبت به افزایش اعتبار وافزایش اموزشیاران این منطقه اقدام نموده تا انشاا... طی سالهای ایندهشاهد ریشه کنی کامل بی سوادی باشیم.                                                                                                                                                                                                                                                       

سید ناصرامامی فرماندارشهرستان تصریح کردباعنایت به اخرین اعلام نهضت سواد اموزی استان طی سه سال اخیر نرخ باسوادی شهرستان از 91.58درصد به95.96درصدافزایش یافته است که این نشانه زحمات وتلاشهای اموزشیاران میباشد که جادارد از زحمات این عزیزان تقدیر وتشکر نمایم.
امامی درادامه افزود شهرستان خاتم از پراکندگی و وسعت بالایی برخوردار است به طوریکه از 70 روستا وابادی تشکیل شده است لذا تشکیل کلاسهای نهضت سواد اموزی در روستاها تلاش زیادی را می طلبدکه اداره مطبوع دراین شهرستان بدین لحاظ نقش خودرا به خوبی ایفا نموده است
فرماندار در پایان اظهار داشت دراین شهرستانم بیش از 4.4درصد از مردم هنوز بی سواد میباشند لذا اینجانب ازمسئولین استان میخواهم که نسبت به افزایش اعتبار وافزایش اموزشیاران این منطقه اقدام نموده تا انشاا... طی سالهای ایندهشاهد ریشه کنی کامل بی سوادی باشیم.                                                                                                                                                                                                                                                       
آدرس کوتاه :