شهرستان خاتم رتبه نخست در سرانه عضویت کتابخانه

شهرستان خاتم رتبه نخست در سرانه عضویت کتابخانه رقیه دوست فاطمیها مدیر کل کتابخانه های استان یزد درجلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خاتم گفت: 20درصدازجمعیت شهرستان خاتم در کتابخانه های عمومی عضو هستند که شاخصه بسیار مهمی درسطح کشورمحسوب میشود.

دوست فاطمیها افزود:یکی از مشکلات شهرستان خاتم کمبود نیروی انسانی ونیروخدمااتی است که برای توسعه امرکتابخانی،پیگیری ها ومکاتباتی صورت میگیردکه درآینده نزدیک شاهد رفع این مشکل برای توسعه بهتر شهرستان باشیم.

وی تصریح کرد: امروزه فضای مجازی تاثیر زیادی برکتاب وکتابخوانی گذاشته که همکاران باانجام فعالیت های متنوع فرهنگی در بخش کودکان مانند قصه گویی،نقاشی،برگزاری مسابقات ودیگرفعالیت ها که باعث جذب کتابخوان به کتابخانه ها میشود وهمچنین دربخش بزرگسالان برگزاری نشست های مختلف کتابخوان که جذب بیشتری برای کتابخوان است دردستور کار خود قرارداده اند

.فرجام فاضلی فرماندار خاتم افزود:یکی ازموضوعاتی که امروزه مورد توجه مسئولان قرارگرفته است بحث شناخت آسیب های اجتماعی است ویکی ازراه های مبارزه باآسیب های اجتماعی  ایجادعشق وعلاقه کتاب وکتابخوانی هادربین عموم مردم است

در پایان جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان اززحمات طباطبایی رئیس قبلی اداره کتابخانه عمومی شهرستان تقدیروعلی اسلامی را بعنوان رئیس جدید معرفی شد.