شهرستان خاتم در جذب اعتبارات اشتغالزايي صندوق مهر امام رضا (ع) مقام سوم را در استان كسب نمود.

شهرستان خاتم در جذب اعتبارات اشتغالزايي صندوق مهر امام رضا (ع) مقام سوم را در استان كسب نمود.


شهرستان خاتم در جذب اعتبارات اشتغالزايي صندوق مهر امام رضا (ع) مقام سوم را در استان كسب نمود.
فرماندار افزود البته بنده از ابتداي مسئوليت در جهت ايجاد صنايع شهرستان پي گيرهايي نموده ام كه انشاءا000 با راه اندازي چند واحد صنعتي اقدامات خوبي در جهت رفع معضل بيكاري شهرستان انجام خواهد شد اما با توجه به استعداد منطقه بخصوص در زمينه كشاورزي و صنايع جانبي در اين بخش مي توان در جهت رفع آن اقدام نمود كه الحمدا000 صندوق مهر امام رضا تاكنون اقدام خوبي در اين زمينه و در جهت پرداخت تسهيلات انجام داده و مي تواند نقش خوبي را در جهت اشتغال جوانان ايفا نمايد .
آقاي امامي در ادامه با اشاره به آمار موجود تصريح كرد در سال 87 ، 149 پرونده از نامه هاي مقام معظم رهبري به مبلغ 000/500/656/10 ريال مصوب كه از اين تعداد 110 پرونده پرداخت و مابقي نيز پرداخت و يا در دست بررسي است و همچنين بنا به درخواستهاي ديگر و معرفي ساير نهادها در سال گذشته تاكنون مجموعا" 231 پرونده به مبلغ 000/000/000/16 ريال تكميل و مبلغ 000/000/000/1200 ريال از مبلغ مذكور به متقاضيان پرداخت شده است .
در ادامه جلسه آقاي كاظمي مسئول تسهيلات صندوق مهر امام رضا (ع) استان تصريح كرد شهرستان خاتم به لحاظ جذب تسهيلات خوداشتغالي و 000 سهم خوبي را تاكنون دريافت نموده است البته درخواستهاي زيادي نيز تاكنون جهت دريافت تسهيلات موجود مي باشد كه منوط به دريافت معوقات از كساني است كه اين تسهيلات را دريافت نموده اند.
ايشان در ادامه افزود مجموعا" شهرستان خاتم تاكنون مبلغ دو ميليارد ريال معوقه دارد كه بنده همين جا از مردم عزيز مي خواهم در پرداخت اقساط تسهيلات خود اقدام نمايند تا انشاءا000 بتوانيم به ساير متقاضيان مساعدت لازم معمول نمائيم.
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        اكبر شمسي
                                                                                                                                                                               روابط عمومي فرمانداري خاتم