شناسه : 10644326

شهرستان خاتم داراي بالاترين نرخ بيكاري در سطح استان مي باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد زاده رحماني فرماندار خاتم " كه در جلسه ارتقاء امنيت اجتماعي با محوريت پيشگيري از جرم ،صحبت مي كرد ضمن اعلام خبر فوق افزود شهرستان خاتم از لحاظ رده هاي سني ،جوانترين شهرستان استان مي باشد و جمعيت قابل توجه جوان شهرستان ،يك فرصت براي توسعه آن محسوب مي گردد ولي اگر ما مسئولين غفلت كنيم ،اين فرصت مي تواند به يك تهديد تبديل شود. وي نرخ بيكاري شهرستان خاتم را 17 درصد عنوان نمود كه بالاترين نرخ بيكاري در سطح استان مي باشد .ايشان در خصوص مؤلفه هاي امنيتي عنوان نمود كه خوشبختانه با توجه به بافت مذهبي و زحمتكش شهرستان ، ما شاهد پائين بودن انواع جرائم در خاتم بوده و داراي بالاترين سرمايه اجتماعي استان مي باشيم. رفاهي ،معاون اجتماعي وپيشگيري از جرم دادگستري استان يزد نيز در اين جلسه عنوان نمود دستگاه قضايي به اين نتيجه رسيده است كه با برخوردهاي قضايي نمي توان آمار جرائم را كاهش داد . لذا در حال حاضر تاكيد   ويژه اي بر پيشگيري از وقوع جرم صورت مي گيرد كه تحقق اين امر مستلزم همكاري همه دستگاهها ازجمله نهادهاي فرهنگي ،روحانيت و هئيت هاي مذهبي مي باشد.  

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد زاده رحماني فرماندار خاتم " كه در جلسه ارتقاء امنيت اجتماعي با محوريت پيشگيري از جرم ،صحبت مي كرد ضمن اعلام خبر فوق افزود شهرستان خاتم از لحاظ رده هاي سني ،جوانترين شهرستان استان مي باشد و جمعيت قابل توجه جوان شهرستان ،يك فرصت براي توسعه آن محسوب مي گردد ولي اگر ما مسئولين غفلت كنيم ،اين فرصت مي تواند به يك تهديد تبديل شود. وي نرخ بيكاري شهرستان خاتم را 17 درصد عنوان نمود كه بالاترين نرخ بيكاري در سطح استان مي باشد .ايشان در خصوص مؤلفه هاي امنيتي عنوان نمود كه خوشبختانه با توجه به بافت مذهبي و زحمتكش شهرستان ، ما شاهد پائين بودن انواع جرائم در خاتم بوده و داراي بالاترين سرمايه اجتماعي استان مي باشيم.

رفاهي ،معاون اجتماعي وپيشگيري از جرم دادگستري استان يزد نيز در اين جلسه عنوان نمود دستگاه قضايي به اين نتيجه رسيده است كه با برخوردهاي قضايي نمي توان آمار جرائم را كاهش داد . لذا در حال حاضر تاكيد   ويژه اي بر پيشگيري از وقوع جرم صورت مي گيرد كه تحقق اين امر مستلزم همكاري همه دستگاهها ازجمله نهادهاي فرهنگي ،روحانيت و هئيت هاي مذهبي مي باشد.

 آدرس کوتاه :