شهرستان خاتم بيشترين حجم نامه هاي مردمي را در سفر سوم رياست جمهوري به خود اختصاص داده است.

شهرستان خاتم بيشترين حجم نامه هاي مردمي را در سفر سوم رياست جمهوري به خود اختصاص داده است.


فرماندار شهرستان خاتم:

سيد ناصر امامي فرماندار خاتم  در جلسه كميته بررسي نامه هاي مردمي سفر سوم رياست جمهوري كه در محل فرمانداري تشكيل گرديد تصريح كرد با توجه به آمار ارائه شده از سوي دفتر ارتباطات مردمي استانداري  ، شهرستان خاتم در بين شهرستانهاي استان داراي بيشترين حجم نامه هاي مردمي مي باشد كه در سفر سوم رياست محترم جمهوري و هيئت محترم دولت به استان يزد جمع آوري شده است .

وي افزود شهرستان خاتم در چند سال اخير به دليل خشكسالي هاي پي در پي خسارت زيادي را متحمل و به دليل افت سفره هاي آبي بسياري از قنوات خشك و چاههاي كشاورزي با كمبود آب مواجه و در نتيجه بهره وري كم و درآمد مردم كاهش يافته و مردم با مشكلات زيادي روبرو مي باشند و به همين دليل حجم نامه هاي مردمي به رياست جمهور نسبت به ساير شهرستانها بالا و طبق بررسي به عمل آمده بيشتر نامه ها درخواست مساعدت مالي مي باشد لذا اينجانب از مسئولين ذيربط مي خواهم تا با نگاهي ويژه به اين منطقه كمك هاي خوبي را به اين مردم سختكوش نمايند.

امامي در پايان از كميته تحقيق و رسيدگي نامه هاي مردمي خواست تا با حفظ اسرار نامه هاي مردمي نسبت به ارائه وضعيت صاحبان نامه اقدام تا انشاالله در اسرع وقت به اين نامه ها رسيدگي گردد.