شهرستان خاتم به لحاظ جذب سوادآموز مقام اول را در بين ساير شهرستان ها كسب نمود.

شهرستان خاتم به لحاظ جذب سوادآموز مقام اول را در بين ساير شهرستان ها كسب نمود.فرماندار در ادامه افزود با برنامه ريزي هاي انجام شده و بي سوادي در شهرستان تا سال 1390 ريشه كن خواهد شد و انشاءا... شاهد جشن باسوادي شهرستان باشيم البته در بسياري از روستاها بي سوادي تقريباً وجود ندارد و همه مردم از سواد خواندن و نوشتن برخوردارند .

امامي در پايان با اشاره به آمارگيري بي سوادي شهرستان تصريح كرد آمارگيري و شناسايي بي سوادان يكي از موضوعات مهمي است كه انشاءا... با همكاري ساير ادارات شهرستان و اين فرمانداري در سالجاري انجام خواهد شد و كليه بي سوادان شناسايي و تحت پوشش قرار خواهند گرفت .

نهضت سوادآموزي نيز تاكنون توسط آموزشياران در بسياري از روستاها اين آمارگيري را انجام اما با توجه به گستردگي شهرهاي هرات و مروست اين كار به كمك ساير ادارات انجام خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم