شناسه : 338492

شهرستان خاتم به لحاظ جذب سوادآموز مقام اول را در بين ساير شهرستان ها كسب نمود.


سيد ناصر امامي فرماندار و رئيس ستاد راهبردي نهضت سواد آموزي شهرستان تصريح كرد نهضت سواد آموزي شهرستان خاتم در سالجاري به لحاظ جذب سواد آموز در دوره هاي مقدماتي و تكميلي نسبت به حجم پيش بيني شده به لحاظ جذب سواد آموز مقام اول را در ساير شهرستانها كسب نمود.

فرماندار در ادامه افزود با برنامه ريزي هاي انجام شده و بي سوادي در شهرستان تا سال 1390 ريشه كن خواهد شد و انشاءا... شاهد جشن باسوادي شهرستان باشيم البته در بسياري از روستاها بي سوادي تقريباً وجود ندارد و همه مردم از سواد خواندن و نوشتن برخوردارند .

امامي در پايان با اشاره به آمارگيري بي سوادي شهرستان تصريح كرد آمارگيري و شناسايي بي سوادان يكي از موضوعات مهمي است كه انشاءا... با همكاري ساير ادارات شهرستان و اين فرمانداري در سالجاري انجام خواهد شد و كليه بي سوادان شناسايي و تحت پوشش قرار خواهند گرفت .

نهضت سوادآموزي نيز تاكنون توسط آموزشياران در بسياري از روستاها اين آمارگيري را انجام اما با توجه به گستردگي شهرهاي هرات و مروست اين كار به كمك ساير ادارات انجام خواهد شد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :