شناسه : 342202

شهرستان خاتم با زلزله فرضي لرزيد


به دنبال وقوع اين زلزله فرضي 6/5ريشتردرشهرستان خاتم  ستاد مديريت بحران اين شهرستان به رياست فرماندار دقايقي پيش تشكيل شده است .مانور امداد ونجات درحال برگزاري است  اخبار تكميلي متعاقبا اعلام خواهدشد.  

به دنبال وقوع اين زلزله فرضي 6/5ريشتردرشهرستان خاتم  ستاد مديريت بحران اين شهرستان به رياست فرماندار دقايقي پيش تشكيل شده است .مانور امداد ونجات درحال برگزاري است 

اخبار تكميلي متعاقبا اعلام خواهدشد.
 

آدرس کوتاه :