شهرستان خاتم با زلزله فرضي لرزيد

شهرستان خاتم با زلزله فرضي لرزيدبه دنبال وقوع اين زلزله فرضي 6/5ريشتردرشهرستان خاتم  ستاد مديريت بحران اين شهرستان به رياست فرماندار دقايقي پيش تشكيل شده است .مانور امداد ونجات درحال برگزاري است 

اخبار تكميلي متعاقبا اعلام خواهدشد.