شهرستان خاتم اولین تولید کننده کنجد دراستان

شهرستان خاتم اولین تولید کننده کنجد دراستان


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاتم اعلام کرد

"کامیار رسولی"مدیر جهادکشاورزی شهرستان خاتم در گفت وگو با روابط عمومی فرمانداری خاتم بابیان مطلب فوق : شهرستان خاتم  بیشترین سهم را درتولید این دانه روغنی به خود اختصاص داده است

براساس این گزارش از هر هکتار مزارع شهرستان خاتم حدود 1200کیلو  کنجد برداشت می شود.