شناسه : 340522
از سوي فرماندار و رئيس انجمن كتابخانه ها عمومي شهرستان خاتم

شهرداري هاي هرات و مروست مكلف به پرداخت بدهي خود به كتابخانه هاي عمومي شهرستان طي يكماه آينده شدند.


سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان كه با حضور علايي مدير كل كتابخانه هاي استان و ساير اعضا در محل كتابخانه امام علي(ع) تركان و هرابرجان تشكيل گرديد تصريح كرد ارتقاء سطح فرهنگ و بينش مردم به مطالعه وابسته است و هر قدر كه ما بتوانيم مردم و جوانان را با مطالعه انس دهيم مي توانيم در توسعه فرهنگي آن منطقه گام برداريم و اين در گرو حمايت ادارات و نهادهاي شهرستان از كتابخانه هاي عمومي است و به همين لحاظ شهرداري هاي هرات و مروست مي بايست ظرف مدت يكماه بدهي خود به كتابخانه ها را بپردازند تا انشاءا... شاهد رشد و ارتقاء سطح كمي و كيفي كتابخانه هاي شهرستان باشيم . فرماندار در ادامه افزود الحمدا... طي دو سال گذشته در زمينه كتابخانه هاي عمومي و افزايش عضويت كتابخانه هاي عمومي اقدامات بسيار خوبي انجام شده و شهرستان خاتم بالاترين عضويت را در سطح استان دارد بطوريكه از هر يكصد نفر بيست و پنج نفرعضو كتابخانه هستند اما به لحالظ فضا و تعداد كتاب محرومترين شهرستان است كه مدير كل محترم لطف دارند و انشاءا... كمك هاي آنها به اين منطقه بيشتر شود و در خصوص افزايش فضاي مطالعه پروژه احداث دو كتابخانه استاندارد در شهر هاي هرات و مروست را پيگيري كنند و همچنين در تجهيز و افتتاح كتابخانه هاي روستايي نيز مساعدت نمايند تا انشاا... تمامي مردم از نعمت كتاب برخوردار شوند . در ادامه جلسه علايي مدير كل كتابخانه ها گزارشي از اقدامات انجام شده طي يكسال گذشته ارائه  نمود و در پايان جلسه نماز مغرب و عشاء اقامه و ضيافت افطاري نيز برگزار گرديد . روابط عمومي فرمانداري خاتم   گزارش تصويري جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان (كتابخانه امام علي تركان - بخش مروست) گزارش تصويري تجليل فرماندار و مدير كل نهاد كتابخانه ها از كتابداران شهرستان خاتم
از سوي فرماندار و رئيس انجمن كتابخانه ها عمومي شهرستان خاتم

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان كه با حضور علايي مدير كل كتابخانه هاي استان و ساير اعضا در محل كتابخانه امام علي(ع) تركان و هرابرجان تشكيل گرديد تصريح كرد ارتقاء سطح فرهنگ و بينش مردم به مطالعه وابسته است و هر قدر كه ما بتوانيم مردم و جوانان را با مطالعه انس دهيم مي توانيم در توسعه فرهنگي آن منطقه گام برداريم و اين در گرو حمايت ادارات و نهادهاي شهرستان از كتابخانه هاي عمومي است و به همين لحاظ شهرداري هاي هرات و مروست مي بايست ظرف مدت يكماه بدهي خود به كتابخانه ها را بپردازند تا انشاءا... شاهد رشد و ارتقاء سطح كمي و كيفي كتابخانه هاي شهرستان باشيم .

فرماندار در ادامه افزود الحمدا... طي دو سال گذشته در زمينه كتابخانه هاي عمومي و افزايش عضويت كتابخانه هاي عمومي اقدامات بسيار خوبي انجام شده و شهرستان خاتم بالاترين عضويت را در سطح استان دارد بطوريكه از هر يكصد نفر بيست و پنج نفرعضو كتابخانه هستند اما به لحالظ فضا و تعداد كتاب محرومترين شهرستان است كه مدير كل محترم لطف دارند و انشاءا... كمك هاي آنها به اين منطقه بيشتر شود و در خصوص افزايش فضاي مطالعه پروژه احداث دو كتابخانه استاندارد در شهر هاي هرات و مروست را پيگيري كنند و همچنين در تجهيز و افتتاح كتابخانه هاي روستايي نيز مساعدت نمايند تا انشاا... تمامي مردم از نعمت كتاب برخوردار شوند .

در ادامه جلسه علايي مدير كل كتابخانه ها گزارشي از اقدامات انجام شده طي يكسال گذشته ارائه  نمود و در پايان جلسه نماز مغرب و عشاء اقامه و ضيافت افطاري نيز برگزار گرديد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

گزارش تصويري جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان (كتابخانه امام علي تركان - بخش مروست)

گزارش تصويري تجليل فرماندار و مدير كل نهاد كتابخانه ها از كتابداران شهرستان خاتم

آدرس کوتاه :