شهرداري هاي هرات و مروست مكلف به پرداخت بدهي خود به كتابخانه هاي عمومي شهرستان طي يكماه آينده شدند.

شهرداري هاي هرات و مروست مكلف به پرداخت بدهي خود به كتابخانه هاي عمومي شهرستان طي يكماه آينده شدند.


از سوي فرماندار و رئيس انجمن كتابخانه ها عمومي شهرستان خاتم

سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان كه با حضور علايي مدير كل كتابخانه هاي استان و ساير اعضا در محل كتابخانه امام علي(ع) تركان و هرابرجان تشكيل گرديد تصريح كرد ارتقاء سطح فرهنگ و بينش مردم به مطالعه وابسته است و هر قدر كه ما بتوانيم مردم و جوانان را با مطالعه انس دهيم مي توانيم در توسعه فرهنگي آن منطقه گام برداريم و اين در گرو حمايت ادارات و نهادهاي شهرستان از كتابخانه هاي عمومي است و به همين لحاظ شهرداري هاي هرات و مروست مي بايست ظرف مدت يكماه بدهي خود به كتابخانه ها را بپردازند تا انشاءا... شاهد رشد و ارتقاء سطح كمي و كيفي كتابخانه هاي شهرستان باشيم .

فرماندار در ادامه افزود الحمدا... طي دو سال گذشته در زمينه كتابخانه هاي عمومي و افزايش عضويت كتابخانه هاي عمومي اقدامات بسيار خوبي انجام شده و شهرستان خاتم بالاترين عضويت را در سطح استان دارد بطوريكه از هر يكصد نفر بيست و پنج نفرعضو كتابخانه هستند اما به لحالظ فضا و تعداد كتاب محرومترين شهرستان است كه مدير كل محترم لطف دارند و انشاءا... كمك هاي آنها به اين منطقه بيشتر شود و در خصوص افزايش فضاي مطالعه پروژه احداث دو كتابخانه استاندارد در شهر هاي هرات و مروست را پيگيري كنند و همچنين در تجهيز و افتتاح كتابخانه هاي روستايي نيز مساعدت نمايند تا انشاا... تمامي مردم از نعمت كتاب برخوردار شوند .

در ادامه جلسه علايي مدير كل كتابخانه ها گزارشي از اقدامات انجام شده طي يكسال گذشته ارائه  نمود و در پايان جلسه نماز مغرب و عشاء اقامه و ضيافت افطاري نيز برگزار گرديد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

گزارش تصويري جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان (كتابخانه امام علي تركان - بخش مروست)

گزارش تصويري تجليل فرماندار و مدير كل نهاد كتابخانه ها از كتابداران شهرستان خاتم