ششمین جلسه ستاد انتخاباتی در شهرستان خاتم

ششمین جلسه ستاد انتخاباتی در شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: در این جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط واحدهای زیرمجموعه در حوزه های پشتیبانی ، تامین تجهیزات و ملزومات ، فناوری اطلاعات ، تبلیغات و اطلاع رسانی و مسائل امنیتی ارائه گردید .

و همچنین  پیشنهاداتی برای محل شعب اخذ رای ، آموزش نیروهای دست اندرکار برگزاری انتخابات از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد