شناسه : 349232

شر كت فرماندار در مراسم ختم مادران شهيد رنجبر و شهيد شمسائي


امامي فرماندار خاتم به اتفاق بخشدار مركزي و چند نفر از كارشناسان فرمانداري در مراسم ختم مادران شهيد رنجبر واقع در روستاي خوانسار و شهيد شمسائي واقع درمسجد قلعه آقا جعفر هرات شركت نموده و ضمن تسليت در گذشت اين عزيزان به خانواده آنها و قرائت فاتحه ياد اين مادران دلسوز و فداكار را گرامي داشتند .

امامي فرماندار خاتم به اتفاق بخشدار مركزي و چند نفر از كارشناسان فرمانداري در مراسم ختم مادران شهيد رنجبر واقع در روستاي خوانسار و شهيد شمسائي واقع درمسجد قلعه آقا جعفر هرات شركت نموده و ضمن تسليت در گذشت اين عزيزان به خانواده آنها و قرائت فاتحه ياد اين مادران دلسوز و فداكار را گرامي داشتند .

آدرس کوتاه :