آگهي مزايده : نوبیت دوم

1- تعداد خودروهاي قابل فروش 3 دستگاه

رديف

نوع خودرو

شماره خودرو

مدل

1

كاميون كمپرسي آميكو m6

642ل11

1385

2

كاميون كمپرسي آميكو m6

643 ل 11

1385

3

كاميونت زباله كش زامياد تيپ z24f1

337 ل 14

1386

2- شرايط مزايده

1-2 مزايده گزار : شركت تعاوني دهياران بخش مركزي خاتم

2-2- ميزان تضمين شركت در مزايده مبلغ  10000000 ريال كه بايد طي رسيد بانكي جداگانه به حساب 42232130025015015001 پست بانك خاتم واريز وضميمه مدارك ارسال گردد .

3-2 – پيشنهاد قيمت به ازاي هر دستگاه كاميون بايد در پاكت جداگانه ولاك و مهر شده با قيد نوع خودرو پشت پاكت ارائه گردد .

4-2- كليه پيشنهادات صرفاً ازشنبه لغايت چهارشنبه از ساعت 8 الي 14 به دفتر شركت تحويل گردد. از تاریخ 4/4/92 لغایت 15/4/92

5-2- مزايده گزار (شركت ) در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات اختيار تام داشته و هيچ گونه ادعا و اعتراضي پذيرفته نمي شود .

6-2- مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر يك هفته پس از انتشار آگهي مي باشد .

7-2- در پشت پاكت پيشنهادي قيمت ، متقاضي مكلف است نام و نشاني و آدرس تلفن تماس خود را قيد نمايد .

8-2- كليه هزينه هاي نقل و انتقال ، ماليات عوارض قانوني ، اخذ خلافي هزينه كارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود .

9-2- پيشنهادات ناقص و مبهم مورد تأييد نبوده و ترتيب اثر داده نخواهد شد .

10-2- برنده مزايده ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعلام نتيجه مي بايست براي انجام معامله حاضر و در غير اين صورت سپرده برنده ضبط و طبق مقررات با نفر دوم معامله خواهد شد .

11-2- كليه پيشنهادات حداكثر 5 روز پس از پايان مهلت در كميسيون مزايده كه برگزار خواهد شد بازگشايي و نتايج اعلام خواهد شد .ضمناً شركت متقاضيان در جلسه آزاد مي باشد .

13-2- ضمناٌ آدرس بازديد از كاميونها به شرح ذيل مي باشد .

1-  دو دستگاه آميكو واقع دريزد – سرچشمه زارچ جاده سنتو بعد از شركت گواه تعميرگاه اسكانيا سيد نمايندگي آميكو مير ركني  09133564536

2- يك دستگاه نيسان ( كاميونت زباله كش ) واقع در هرات – بلوار آزادگان – كارگاه بلوك زني شركت تعاوني دهياران بخش مركزي خاتم

12-2- برنده مزايده بايد مبلغ خودرو را نقداً به حساب شركت دهياران واريز نمايد .

شماره تلفنهاي تماس    03525721474       مي باشد .    و شماره تماس  09132516391

                                           09133523389          

                                                                                      حسن خانجاني

                                                                                                     مدير عامل شركت تعاوني دهياريهاي بخش مرکزی