شركت معاون سياسي و امنيتي استاندار ، مدير كل سياسي و انتخابات استانداري و فرماندار خاتم در نماز جمعه شهر مروست

شركت معاون سياسي و امنيتي استاندار ، مدير كل سياسي و انتخابات استانداري و فرماندار خاتم در نماز جمعه شهر مروست غلامحسين دشتي معاون سياسي و امنيتي استاندار ، تقوائي مدير كل ساسي و انتخابات استانداري و امامي فرماندار خاتم  در نماز جمعه شهرمروست  شركت نمودنددشتي معاون سياسي و امنيتي ضمن سخنراني بين دو نماز   ضمن تقدير و تشكر از فرماندار و ساير مسئولين شهرستان تصريح كرد الحمدا... خدمات و فعاليتهاي بسيار خوبي بخصوص در زمينه هاي عمراني ، كشاورزي و ... در شهرستان انجام شده بخصوص گازرساني به شهرستان در حال انجام بوده و انشاءا... اين خط  به مروست نيز منتقل خواهد شد و بنده اين پيشرفتها را مشاهده نموده و خدا را شاكرم كه طي دو سال گذشته اين خدمات در شهرستان انجام شده است و انشاءا... با همت و همدلي مسئولين و مردم  اين روند ادامه داشته و شاهد تو سعه همه جانبه شهرستان باشيم.

دشتي در دامه به موفقيتهاي جمهوري اسلامي ايران بخصوص انرژي هسته اي اشاره و افزود الحمدا... جمهوري اسلامي ايران امروز با كمال افتخار به حركت خود ادامه مي دهد و بحمد ا... شما شاهد استقبال بي نظير مردم و مسئولين كشور لبنان از رياست جمهوري كشورمان بوديد كه باعث تعجب كشورهاي دنيا و خشم دشمنان ايران اسلامي شد وجايگاه ايران امروز در دنيا كاملا مشهود بوده و انشاا... رو به پيشرفت خواهد بود .

                                                                                                                                                                    روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم