سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم نحوه و زمان توزيع كالا برگ نفت سفيد ،نفت گاز مايع در شهرستان (شهر ها و روستا ها)را اعلام كرد

سيد ناصر امامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم نحوه و زمان توزيع كالا برگ نفت سفيد ،نفت گاز مايع در شهرستان (شهر ها و روستا ها)را اعلام كردبراساس قرارداد 9284/810 مورخ 12/10/89 منطقه يزد با اداره كل پست استان كه طي نامه شماره 890069 مورخ 13/10/89 شركت نفت ناحيه مهريز واصل گرديد و نظر به اينكه از ابتداي بهمن ماه سال جاري گاز مايع جهت پخت و پز و نفت سفيد حرارتي صرفاً با ارائه كالا برگ  توزيع مي گردد ، بدينوسيله  از كليه خانوار هاي  محترم شهرستان(شهرها روستاها) تقاضا ميشود حداكثر تا تاريخ 28/10/89 با در دست داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام و دريافت كالا برگ نفت سفيد حرارتي و گاز مايع پخت و پز طبق جدول برنامه ريزي شده به اداره پست دولتي در شهرها و در روستاها به مراكز ict روستايي مراجعه فرمايند .

ارائه اصل وفتو كپي كارت ملي و شناسنامه سر پرست خانواده و شناسنامه كليه اعضاء خانواده

ارائه اصل فتو كپي ته سوش  كالا برگ مرحله سيزدهم  استان يزد

ارائه كالا برگ 504شهري و404 روستايي و 304عشايري ستاد بسيج اقتصادي استان يزد

ارائه تأييديه شركت ملي گاز مبني بر عدم وجود علمك در شهر ها و روستا هاي بهره مند از گاز طبيعي و ارائه قبض آب و برق با تلفن (حاوي كد پستي محل سكونت ) جهت شهر و روستاهاي فاقد گاز طبيعي