فرماندار در ادامه افزود مردمان اين شهرستان بخصوص روستائيان زحمتكش و صبور مي باشند كه مي بايست در توسعه و ارائه خدمات به روستائيان از هيچ تلاشي دريغ نورزيد البته اقدامات خوبي تاكنون در روستاها انجام شده اما اين ناچيز است و بايد بيشتر تلاش كرد.

در ادامه پس از بحث و بررسي و ارائه مسائل و مشكلات توسط مردم فرماندار در خصوص فعاليتهاي در دست اقدام توضيحاتي ارائه و به سوالات مردم پاسخ دادند.

در پايان بازديد ضمن جمع بندي مسائل و مشكلات تصميماتي (به تفكيك روستا) به شرح ذيل اتخاذ گرديد :

الف :روستاي رحمت آباد :

مقرر شد اداره ميراث فرهنگي نسبت به مرمت اضطراري قلعه رحمت آباد اقدام نمايد ضمنا" در اين خصوص نيروي مورد نياز توسط دهيار فراهم خواهد شد .

مقرر گرديد دهياري ضمن اخذ موافقت از طرف كليه مالكين نسبت به واگذاري قلعه به ميراث فرهنگي اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد دهياري ضمن كسب توافق از مالكين خانه تاريخي هادي نور محمدي در صورت امكان نسبت به واگذاري خانه مذكور به دهياري اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد بخشداري نسبت به اخذ طرح هادي و تامين اعتبار بهسازي روستا اقدام لازم معمول نمايد .

مقر گرديد دهياري نسبت به واگذاري زمين مورد نياز به اداره تبليغات اسلامي در محل روبروي مسجد روستا اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد اداره برق نسبت به نصب روشنايي دو راهي رحمت آباد و همچنين روشنايي نقاط تاريك روستا اقدام نمايد .

مقررگرديد بخشداري نسبت به جمع آوري زباله اين روستا همزمان با روستاي هرابرجان هماهنگي و اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر گرديد بخشداري در خصوص تامين اعتبار و خريد پمپ نفت اقدام لازم و مساعد معمول نمايد .

مقرر شد در خصوص تامين اعتبار به منظور بهسازي مسجد روستا فرمانداري با اداره اوقاف و امور خيريه مكاتبه نمايد .

مقرر گرديد دهياري مكاني مناسب را به شبكه بهداشت و درمان تحويل نموده و شبكه بهداشت هفته اي يك روز جهت رسيدگي به امورات بهداشتي و ... در آن روستا و در صورت امكان پزشك عمومي مستقر نمايد .

مقرر شد اداره بنياد شهيد نسبت به ساخت يادمان شهيد روستا پي گيري واقدام لازم نمايد .

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به احياء و مرمت قنات روستا اقدام و مساعدت لازم را معمول نمايد .

مقرر شد آموزش و پرورش نسبت به تعمير پشت بام مدرسه روستا اقدام نمايد ضمنا" يك دستگاه كپي نيز به اين مدرسه اختصاص دهد.

مقرر شد بنياد مسكن نسبت به نصب چند دستگاه ورزشي و وسايل بازي در محل پارك روستا اقدام نمايد .

ب : روستاي تركان  و هرابرجان

مقرر گرديد بنياد مسكن برابر طرح هادي نسبت به واگذاري زمين به متقاضيان مسكن اقدام نمايد ضمنا" خدمات زير بنايي همانند آب ، برق ، تلفن و ... نيز برابر با اين طرح اقدام گردد و از طرحهايي كه مطابق با طرح قديم و در حال اجرابوده و موجب بروز مشكل خواهند شد جلوگيري نمايد .

مقرر شد عمليات تير گذاري توسط اداره برق در آنروستا متوقف تا نسبت به اصلاح نقشه برداري اقدام لازم معمول گردد.

مقرر گرديد اداره آبفاي روستايي نسبت به آبرساني مجتمع گردشگري اقدام نمايد .

مقرر شد اداره برق نسبت به برق رساني مجتمع گردشگري اقدام نمايد .

مقرر گرديد بنياد مسكن از واگذاري زمين در سمت غربي جاده جلوگيري نموده تا نسبت به در نظر گرفتن فضاي سبز ، مكان آموزشي و ... برنامه ريزي لازم معمول گردد.

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به استقرار كارشناسان مربوطه در مركز ترويج روستاي تركان – هرابرجان اقدام لازم معمول نمايد .

مقرر شد در خصوص برق چاه شمس آباد بخشداري با فرمانداري مكاتبه و فرمانداري نيز بااستان مكاتبه نمايد.

ج : روستاي مباركه

مقرر شد در خصوص مرمت قلعه مباركه ترتيبي اتخاذ گردد تا مدير كل محترم ميراث فرهنگي از اين قلعه بازديد و اعتبار ويژه را جهت مرمت آن اختصاص دهند.

مقرر شد بنياد مسكن نسبت به اجراي طرح هادي روستا پي گيري و اعتبار لازم جهت بهسازي روستا در نظر گرفته شود.

مقرر شد دهياري نسبت به توافق كليه كشاورزان جهت پرورش ماهي و احداث استخر اقدام لازم معمول نمايد.

مقرر شد دهياري ضمن تشكيل جلسه با كشاورزان در خصوص لوله گذاري اراضي پائين دست روستا صورتجلسه اي تنظيم و جهت اقدام به جهاد كشاورزي ارسال نمايد .

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به 500متر لوله گذاري مزارع اقدام لازم معمول نمايد.

مقرر شد جهاد كشاورزي نسبت به ساخت استخر چاههاي 1و2 روستا در سال آينده اقدام نمايد .

مقرر شد تربيت بدني در خصوص ساخت سالن ورزشي پي گيري لازم معمول نمايد.

 

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم

 تصاوير مرتبط :

گزارش تصويري بازديد سفر سوم شهرستاني فرماندار و مسئولين شهرستان ( پروژه احداث گلخانه 4000 متري در مباركه)

گزارش تصويري بازديد سفر سوم شهرستاني فرماندار و مسئولين شهرستان (روستاي مباركه)

گزارش تصويري  بازديد سفر سوم شهرستاني فرماندار و مسئولين شهرستان (روستاي هرابرجان و تركان)

گزارش تصويري  بازديد سفر سوم شهرستاني فرماندار و مسئولين شهرستان (دهستان هرابرجان - روستاي رحمت آباد)