سرپرست فرمانداری خاتم از واحدهای تولیدی در دست اقدام توسط بخش خصوصی مروست بازدید کرد.

سرپرست فرمانداری خاتم از واحدهای تولیدی در دست اقدام توسط بخش خصوصی مروست بازدید کرد.