سرپرست فرمانداري خاتم به صورت سرزده از شبكه بهداشت و درمان بازديد نمودند

سرپرست فرمانداري خاتم به صورت سرزده از شبكه بهداشت و درمان بازديد نمودندعطايي سرپرست فرمانداري شهرستان خاتم به صورت سرزده از حوزه ستادي شبکه بهداشت و درمان بازديد نمودند. در اين بازديد دکتر موسوي سرپرست شبکه بهداشت و درمان ايشان را جهت سرکشي و آشنايي با امور محوله واحدهاي مختلف حوزه ستادي همراهي کردند.