شناسه : 338012
فرماندارخاتم:

سرمازدگی 500 میلیارد ریال به بخش كشاورزی خاتم خسارت زد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در مصاحبه با   فرماندارشهرستان خاتم گفت : سرمازدگی سال جاری افزون بر500 میلیارد ریال به بخش كشاورزی این شهرستان خسارت وارد نمود . "محمد علی شاه حسینی "   خاطرنشان كرد :از این میزان 430 میلیارد ریال دربخش مركزی و مابقی دربخش مروست این شهرستان برآورد شده است. وی این پدیده راخسارتی جبران ناپذیربه بخش كشاورزی این شهرستان عنوان و افزود : این خسارت عمدتا موجب ضررو زیان زیادی به محصول باغات زدآلو و بادام این شهرستان شد . رئیس ستاد حوادث خاتم با بیان اینكه نتایج ونظریات كارشناسی به مركز استان اعلام شده خاطر نشان كرد : پیگیری درخصوص جبران این خسارات ازطریق ستاد حوادث استان ادامه دارد . وی گفت : بخشی ازاین محصولات تحت پوشش بیمه بوده كه ازاین لحاظ مشكلی درخصوص پرداخت وجود ندارد ودرخصوص محصولات بیمه نشده نیزرایزنی جهت جبران خسارات دردست پیگیری است . شاه حسینی درخاتمه با اشاره به جایگاه شهرستان خاتم در بخش كشاورزی به عنوان قطب كشاورزی استان یزد ، خواستارتوجه بیشترمسئولین مربوطه درخصوص مساعدت جهت جبران خسارات وارده به بخش كشاورزی این شهرستان شد .
فرماندارخاتم:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم در مصاحبه با  فرماندارشهرستان خاتم گفت : سرمازدگی سال جاری افزون بر500 میلیارد ریال به بخش كشاورزی این شهرستان خسارت وارد نمود .

"محمد علی شاه حسینی "  خاطرنشان كرد :از این میزان 430 میلیارد ریال دربخش مركزی و مابقی دربخش مروست این شهرستان برآورد شده است.

وی این پدیده راخسارتی جبران ناپذیربه بخش كشاورزی این شهرستان عنوان و افزود : این خسارت عمدتا موجب ضررو زیان زیادی به محصول باغات زدآلو و بادام این شهرستان شد .

رئیس ستاد حوادث خاتم با بیان اینكه نتایج ونظریات كارشناسی به مركز استان اعلام شده خاطر نشان كرد : پیگیری درخصوص جبران این خسارات ازطریق ستاد حوادث استان ادامه دارد .

وی گفت : بخشی ازاین محصولات تحت پوشش بیمه بوده كه ازاین لحاظ مشكلی درخصوص پرداخت وجود ندارد ودرخصوص محصولات بیمه نشده نیزرایزنی جهت جبران خسارات دردست پیگیری است .

شاه حسینی درخاتمه با اشاره به جایگاه شهرستان خاتم در بخش كشاورزی به عنوان قطب كشاورزی استان یزد ، خواستارتوجه بیشترمسئولین مربوطه درخصوص مساعدت جهت جبران خسارات وارده به بخش كشاورزی این شهرستان شد .

آدرس کوتاه :