سرعت بخشیدن به عملیات اجرئی پروژه مسکن مهر

سرعت بخشیدن به عملیات اجرئی پروژه مسکن مهر


فرماندار شهرستان خاتم تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جلسه شورای مسکن مهر با حضور فرماندارخاتم ،رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وسایر دستگاههای مرتبط ،با موضوعات رفع مشکلات و تسریع در امر واگذاری مسکن مهر شهرستان درمحل فرمانداری این شهرستان برگزارشد

درابتداری این جلسه "محمد علی شاه حسینی"فرماندار درخصوص بررسی عملکرد و روند پروژه های مسکن مهر شهرستان وضرورت اجرای تعهدات مربوط به تحویل واحدها و ضرورت تعامل و همکاری کلیه دستگاه های اجرائی در اجرای این امرمهم تاکیدکرد.

درادامه جلسه هریک ازحاضرین و نمایندگان دستگاههای اجرائی شهرستان نظرات خود راارائه وبحث وتبادل نظر تصمیماتی اتخاذگردید.