شناسه : 335512
غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم :

سرشماري عمومي نفوس و مسكن گامي بلند به سوي اعتلا و سازندگي كشور است


غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم در جلسه توجيهي كه با حضور مامورين سرشماري ، بازبينان ، كارشناسان گروه ، كارشناسان بازبيني ، معاون فني و آموزشي و مدرسان تشكيل گرديد تصريح كرد سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390گامي بلند به سوي اعتلا و سازندگي كشور مي باشد . وي در ادامه افزود تاكنون 6 سرشماري نفوس و مسكن در ايران طي سالهاي 1335 ، 1345، 1355 ، 1365 ، 1375 ، 1385 انجام شده است و بنا به مصوبه هيئت محترم دولت در سال 86 انجام سرشماري نفوس و مسكن در فواصل 5 ساله و اجراي آن در سال 1390 در دستور كار قرار گرفته است . سرپرست فرمانداري خاتم سرشماري نفوس و مسكن را عمده ترين راه براي شناخت ويژگي هاي كشور دانست و اظهار داشت با جمع آوري اطلاعات جمعيتي و مسكوني و ... مي توان در برنامه ريزي ، نظارت   ، كنترل و ارزيابي به خوبي عمل كرده و بر اساس آن نيازهاي واقعي كشور و بودجه ها را به درستي تخصيص داد. عطائي   در پايان با اشاره به امانتداري و حفظ اطلاعات مردم تصريح كرد   حفظ اسرار و اطلاعات خانوارها محرمانه بوده و تمامي دست اندركاران سرشماري بايد نسبت به حفظ اسرار خانوارها نهايت توجه و دقت لازم را به كار گيرند و همچنين با مردم برخورد خوب داشته و با متانت و خوش خوئي برخورد نمايند . در ادامه اين جلسه مدرسان در خصوص نحوه برگزاري كلاسها و ... توضيحاتي ايراد نمودند.
غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم :

غلامرضا عطايي سرپرست فرمانداري خاتم در جلسه توجيهي كه با حضور مامورين سرشماري ، بازبينان ، كارشناسان گروه ، كارشناسان بازبيني ، معاون فني و آموزشي و مدرسان تشكيل گرديد تصريح كرد سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390گامي بلند به سوي اعتلا و سازندگي كشور مي باشد .

وي در ادامه افزود تاكنون 6 سرشماري نفوس و مسكن در ايران طي سالهاي 1335 ، 1345، 1355 ، 1365 ، 1375 ، 1385 انجام شده است و بنا به مصوبه هيئت محترم دولت در سال 86 انجام سرشماري نفوس و مسكن در فواصل 5 ساله و اجراي آن در سال 1390 در دستور كار قرار گرفته است .

سرپرست فرمانداري خاتم سرشماري نفوس و مسكن را عمده ترين راه براي شناخت ويژگي هاي كشور دانست و اظهار داشت با جمع آوري اطلاعات جمعيتي و مسكوني و ... مي توان در برنامه ريزي ، نظارت  ، كنترل و ارزيابي به خوبي عمل كرده و بر اساس آن نيازهاي واقعي كشور و بودجه ها را به درستي تخصيص داد.

عطائي  در پايان با اشاره به امانتداري و حفظ اطلاعات مردم تصريح كرد  حفظ اسرار و اطلاعات خانوارها محرمانه بوده و تمامي دست اندركاران سرشماري بايد نسبت به حفظ اسرار خانوارها نهايت توجه و دقت لازم را به كار گيرند و همچنين با مردم برخورد خوب داشته و با متانت و خوش خوئي برخورد نمايند .

در ادامه اين جلسه مدرسان در خصوص نحوه برگزاري كلاسها و ... توضيحاتي ايراد نمودند.

آدرس کوتاه :