سخن بزرگان

سخن بزرگان


سخن بزرگان

مدام به قرآن نگاه كردن، دواي درد چشم است.