ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان در شهرستان خاتم تشكيل گرديد .

ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان در شهرستان خاتم تشكيل گرديد .در اين جلسه آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن تبريك ماه مبارك رجب تصريح كرد شهروندان هريك در قبال جامعه وظايفي داشته و بالعكس جامعه نيز وظايفي در قبال آنها دارد امنيت عمومي و ... از جمله حقوقي است كه هر شهروند دارد و جامعه مي بايست اين  امنيت را حفظ كند از جمله اين حقوق در جامعه اسلامي نهادينه كردن فرهنگ عفاف و حجاب مي باشد و بحمدا... بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اين موضوع به خوبي در جامعه ما رعايت مي گردد اما دشمنان نظام تنها منفذ را براي هرج و مرج و برهم زدن امنيت عمومي رواج فساد و بي بندو باري در جامعه اسلامي مي دانند و با استفاده از روشهاي مختلف ماهواره و ... سعي در رواج بد حجابي و بي حجابي دارند لذا وظيفه اين ستاد ارائه راهكارها و برنامه ريزي جهت جلوگيري از رواج اين فرهنگ مي باشد .

امامي در ادامه افزود متاسفانه آمار جرم و جنايت در بعضي از استانهاي كشور بالاست كه مي بايست در جهت جلوگيري از فرهنگ بي بندوباري و رعايت حجاب و عفاف از هيچ كوششي دريغ نورزيم و در همين راستا شوراي عالي انقلاب فرهنگي راهكارهايي را ارائه نموده وظايف هر دستگاه را مشخص نموده كه انشاء ا... ابلاغ خواهد شد و هر دستگاه مي بايست در جهت اجراي اين دستورالعمل اقدام نمايد .

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم