سایت فرمانداری خاتم حائز رتبه عالی شد

سایت فرمانداری خاتم حائز رتبه عالی شد


درراستای ارزیابی سایت های خبری فرمانداریها استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درارزیابی ماهیانه که درراستای ارزیابی سایت های خبری فرمانداریهای استان  انجام گرفت سایت فرمانداری خاتم درماه بهمن ، حائز رتبه عالی دربین سایر سایت های خبری فرمانداری ها شد

 گفتنی است : درارزیابی ماهیانه سایت خبری فرمانداری ها، سایت فرمانداری صدوق و تفت نیز دارای حائز رتبه عالی و سایر فرمانداریها حائز رتبه خوب شدند.