شناسه : 344022
درراستای ارزیابی سایت های خبری فرمانداریها استان

سایت فرمانداری خاتم حائز رتبه عالی شد


سایت فرمانداری خاتم حائز رتبه عالی در ارزیابی ماهیانه در بین سایر سایت های خبری فرمانداری ها استان شد
درراستای ارزیابی سایت های خبری فرمانداریها استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم درارزیابی ماهیانه که درراستای ارزیابی سایت های خبری فرمانداریهای استان  انجام گرفت سایت فرمانداری خاتم درماه بهمن ، حائز رتبه عالی دربین سایر سایت های خبری فرمانداری ها شد

 گفتنی است : درارزیابی ماهیانه سایت خبری فرمانداری ها، سایت فرمانداری صدوق و تفت نیز دارای حائز رتبه عالی و سایر فرمانداریها حائز رتبه خوب شدند. 

 

آدرس کوتاه :