شناسه : 25320477

ساربان محاصره شده در سيل نجات يافت


با تلاش ستاد حوادث فرمانداري و اداره راه و ترابري شهرستان خاتم، سارباني كه سه روز در منطقه تل سبز در محاصره سيل و باران قرار گرفته بود نجات يافت.

با تلاش ستاد حوادث فرمانداري و اداره راه و ترابري شهرستان خاتم، سارباني كه سه روز در منطقه تل سبز در محاصره سيل و باران قرار گرفته بود نجات يافت.


آدرس کوتاه :