ساربان محاصره شده در سيل نجات يافت

ساربان محاصره شده در سيل نجات يافتبا تلاش ستاد حوادث فرمانداري و اداره راه و ترابري شهرستان خاتم، سارباني كه سه روز در منطقه تل سبز در محاصره سيل و باران قرار گرفته بود نجات يافت.