شناسه : 344762
بخشدار مركزي خاتم :

زيبا سازي فضاي سبز و رنگ آميزي معابر از اولويت كار دهياران در پيشواز بهار


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت زيبا سازي فضاي سبز ، رنگ آميزي معابر از اولويت كار دهياران در پيشواز بهار بود . ايشان تصريح نمود در روستاهاي چاهك ،فتح آباد جمعاً به متراژ 4000 متر رنگ آميزي سنگ جدول معابر اصلي انجام شده است و همجنين در روستاهاي چاهك ، فتح آباد ، هاشم آباد هرات ، وليعصر ، هاشم آباد چاهك ، خوانساربيش از 1000 اصله نهال و انواع گل كه با اقليم روستاها سازگار بودند غرس گرديد .
بخشدار مركزي خاتم :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم " جواد مير بهبودي بخشدار مركزي خاتم " اعلام داشت زيبا سازي فضاي سبز ، رنگ آميزي معابر از اولويت كار دهياران در پيشواز بهار بود .
ايشان تصريح نمود در روستاهاي چاهك ،فتح آباد جمعاً به متراژ 4000 متر رنگ آميزي سنگ جدول معابر اصلي انجام شده است و همجنين در روستاهاي چاهك ، فتح آباد ، هاشم آباد هرات ، وليعصر ، هاشم آباد چاهك ، خوانساربيش از 1000 اصله نهال و انواع گل كه با اقليم روستاها سازگار بودند غرس گرديد .
آدرس کوتاه :