شناسه : 144808743
معاون عمرانی فرماندار؛

زنگ کتاب وکتابخوانی در دبستان عشایری شهید هاشمی نژادشهرستان خاتم نواخته شد.


زنگ کتاب وکتابخوانی به مناسبت آغاز هفته کتاب و کتابخوانی دردبستان عشایری شهیدهاشمی نژاد توسط معاون عمرانی فرماندار وسایر مسئولین نواخته شد.


آدرس کوتاه :